OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2704
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-3
Zagreb, 05.12.2012
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja hrvatskom državljaninu radi ovrhe

​Na zaprimljeni dopis odvjetničkog društva obveznika iz dostavnog spiska, o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja hrvatskom državljaninu, a radi pokretanja ovršnog postupka, u nastavku odgovaramo.

 

Prema odredbi članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj se definira kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja, koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

Obveznici osobnoga identifikacijskog broja su sve pravne i fizičke osobe kojima su temeljem članka 8. istog Zakona dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi. 

 

Člankom 13. Zakona propisano je da ako obvezniku broja nije određen osobni identifikacijski broj, Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će ga naknadno u skladu s odredbama Zakona.

 
U članku 8. stavak 1. i 2. Zakona koji se navodi u dopisu stoji da Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja upisanih podataka, te da se hrvatskim državljanima osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju podataka nadležnog tijela o upisu u maticu rođenih, a za hrvatske državljane koji nisu upisani u maticu rođenih na temelju podataka o upisu u knjigu državljana.
 
Člankom 5. točka 1. i 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10) propisano je da se nadležnim tijelom koje obavlja prvi upis obveznika broja smatra:

1. za hrvatske državljane – tijelo koje upisuje činjenicu rođenja u maticu rođenih,
2. za hrvatske državljane koji nisu upisani u maticu rođeni – tijelo koje odobrava upis u državljanstva u knjigu državljana.

 

Odredbama članka 7. Pravilnika propisano je da nadležno tijelo iz članka 5. Pravilnika, u trenutku prvog upisa obveznika broja dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi informaciju u središnji sustav putem informacijskih veza u realnom vremenu.
 

Sukladno navedenom, Ministarstvo financija – Porezna uprava određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju informatičkog zahtjeva nadležnog tijela u trenutku upisa u službenu evidenciju.   

 

Budući da se u predmetnom slučaju ne radi u prvom upisu obveznika broja, Ministarstvo financija – Porezna uprava nije u mogućnosti po službenoj dužnosti putem uspostavljenih informacijskih veza izvršiti određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.
 
S obzirom na navedeno, da bi Ministarstvo financija – Porezna uprava izvršila određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja C. B., hrvatskom državljaninu, osoba mora samostalno ili putem opunomoćenika podnijeti obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika, što je propisano člankom 14. stavak 1. Pravilnika.
 
 

Između ostaloga, osoba odnosno u ovom slučaju hrvatski državljanin uz Zahtjev obavezno prilaže presliku hrvatske osobne iskaznice ili domovnicu kao dokaz hrvatskog državljanstva te dokaz o adresi prebivališta. U slučaju kada osoba ne dolazi osobno u ispostavu Porezne uprave već dodjelu osobnoga identifikacijskog broja traži opunomoćenik mora uz prethodno navedene dokumente dostaviti i punomoć izdanu u svrhu određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

 

Slijedom navedenoga, odvjetničko društvo obveznik iz dostavnog spiska, kao punomoćnik stranke B. K. koja ima nenaplaćeno potraživanje prema C. B., nije u mogućnosti tražiti određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja za C. B. iz razloga što nije njegov opunomoćenik.

 

Povratak na prethodnu stranicu