Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-01/13-01/2615
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 11.07.2013
Oporezivanje zrakoplovnih karata porezom na dodanu vrijednost

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je pitanje o oporezivanju porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) zrakoplovnih karata za međunarodni prijevoz putnika sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13), te priložio primjer računa koji u takvom slučaju izdaje poslodavcu za njegovog djelatnika.
 
 U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
 Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga međunarodnog prijevoza putnika, osim cestovnog i željezničkog prijevoza što je propisano člankom 43. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
 Člankom 76. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) pojašnjeno je da je međunarodni prijevoz putnika koji je oslobođen plaćanja PDV-a prijevoz putnika u zračnom i pomorskom prijevozu pri kojem je mjesto početka prijevoza putnika (polaska) ili mjesto završetka prijevoza putnika (dolaska) izvan Republike Hrvatske. Mjesto polaska ili dolaska je ono mjesto koje je na voznoj karti navedeno kao mjesto polaska ili kao prvo mjesto dolaska.
 
 Porezni obveznik u konkretnom slučaju prodaje zrakoplovnu kartu za međunarodni prijevoz putnika zrakoplovom, odnosno za prijevoz putnika koji je oslobođen plaćanja PDV-a prema članku 43. stavku 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost stoga je u računu ispravan poziv na navedeni članak. Nadalje u vezi sadržaja računa, naglašava se da je porezni obveznik obvezan na računu iskazivati osobni identifikacijski broj za isporuke u tuzemstvu, stoga na računu trebaju biti navedeni samo osobni identifikacijski brojevi bez predznaka HR. PDV identifikacijski broj koji se sastoji od osobnog identifikacijskog broja kojem se dodaje predznak HR iskazuje se u računu za transakcije unutar Europske unije.
 
 U priloženom računu također ne treba stajati napomena da je račun izrađen elektroničkim putem te je punovažan bez potpisa i pečata sukladno članku 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost obzirom da iz dostavljenog računa nije razvidno da se radi o računu u elektroničkom obliku za što postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa te osigurava li se tim računom vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa od trenutka izdavanja do kraja razdoblja čuvanja. 
 
 Napominjemo da člankom 79. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost potpis i pečat nisu propisani kao obvezan sadržaja računa.
Međutim Zakonom o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07) propisano je da knjigovodstvena isprava (račun) mora biti vjerodostojna, uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor. Osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i uredna. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je prenesena ovlast sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno zakonu koji uređuje elektronički potpis.
 

Prema tome, račun u konkretnom slučaju treba u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu sadržavati potpis osobe ovlaštene za zastupanje, a ako je račun sastavljen kao elektronički zapis umjesto potpisa ovlaštene osobe može sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno zakonu koji uređuje elektronički potpis.

 

Povratak na prethodnu stranicu