Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/2033
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 07.06.2013
Tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

​Vezano za upit obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje: Zakon), u smislu obveze iskazivanja jedinstvenog identifikatora računa i zaštitnog koda izdavatelja (u ovom slučaju osobe iz članka 3. točke 1. Zakona) u slučaju kada se izdaje račun, kod kojeg se uplata vrši isključivo prijenosom sredstava s računa platitelja na račun primatelja, u nastavku odgovaramo.
 
Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te  djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama, sukladno odredbama članaka 15. i 16. Zakona.
 
Člankom 9. stavkom 1. Zakona propisano je koje podatke (osim podataka propisanih posebnim propisima) mora sadržavati račun za potrebe provedbe postupka fiskalizacije:
1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
4. Jedinstveni identifikator računa i
5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.
 
Stavkom 2. istog članka Zakona, propisano je da su obveznici fiskalizacije iz članka 3. Zakona dužni na računu iskazati sve podatke propisane stavkom 1. članka 9. Zakona bez obzira na način na koji se obavlja naplata računa.
 
Nadalje stavkom 3. članka 9. Zakona ističe se da iznimno od stavka 2. istog članka, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra gotovinom prema članku 2. točki 5. Zakona, nisu dužni iskazati podatke iz stavka 1. točaka 4. i 5. istog članka.
 
Slijedom navedenog, obveznici fiskalizacije koji račune naplaćuju na način koji se ne smatra gotovinom, nisu obvezni iskazati jedinstveni identifikator računa i zaštitni kod na računima jer se za takav način plaćanja ne provodi fiskalizacija izdavanja računa, niti postoji obveza slanja računa elektronskim putem u Poreznu upravu.
 

Povratak na prethodnu stranicu