Porez na dodanu vrijednost - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija
Broj klase:410-19/13-01/179
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-03
Zagreb, 01.07.2013
Oslobođenje od ispostavljanja računa za isporučenu hranu

​Postavili ste upit u vezi oslobođenja ispostavljanja računa za isporučenu hranu za poreznog obveznika“A“. Naime, porezni obveznik dostavlja hranu putem drugog poreznog obveznika, te ju naplaćuje putem istog, ali ne ispostavlja račun za isporučenu hranu.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 78. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je svaki porezni obveznik obvezan izdati račun za isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik. Nadalje, člankom 157. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da porezni obveznik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun koji sadrži podatke iz članka 79. Zakona. Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku. Porezni obveznik kupcu dostavlja račun te osigurava primjerak koji služi kao isprava za knjiženje.
Također ističemo i članak 8. stavak 4. Zakona kojim je propisano da ako porezni obveznik djelujući u vlastito ime, ali za račun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra se da je sam primio i obavio te usluge. Nadalje, odredbama članka 10. Pravilnika propisano je da porezni obveznik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća PDV na punu naknadu isto kao komisionar koji nastupa u vlastito ime a za tuđi račun. Kada komisionar isporuči dobro u smislu Zakona, nastaju dvije isporuke:
1. isporuka komisionara kupcu i
 
2. isporuka komitenta komisionaru.
Istim je člankom propisano da porezni obveznik koji nastupa u tuđe ime i za tuđi             račun–posrednik i zastupnik, obračunava i plaća PDV na pripadajuću mu proviziju. Porezni   obveznik–posrednik i zastupnik kod usluge posredovanja, odnosno zastupanja, mora navesti naziv/ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili PDV identifikacijski broj osobe za koju posreduje–zastupa.
 
Iz navedenog u dopisu razvidno je da tvrtka Ingop naplaćuje i cijenu prijevoza obroka i samu isporuku obroka, ali za tu isporuku ne ispostavlja račun već ispostavlja račun samo za prijevoz. Ako tvrtka „B“ obavlja isporuku obroka u tuđe ime i za tuđi račun tada ispostavlja samo račun za prijevoz, a porezni obveznik „A“ bi u tom slučaju trebao ispostaviti račun krajnjem korisniku, međutim iz upita nije razvidno u kakvom su ugovornom odnosu porezni obveznici „A“ i „B“, odnosno porezni obveznik „A“ i krajnji korisnici, te se ne možemo sa sigurnošću očitovati.

 
Povratak na prethodnu stranicu