Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 19.09.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama - djelatnost dadilja
Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon) i Tarife upravnih pristojbi (dalje u tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, a vezano za određivanje visine upravne pristojbe za utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.   
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema članku 1. Zakona, propisano je plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Zakonom o dadiljama (Narodne novine, broj 37/13) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, a Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (Narodne novine, broj 74/13) propisani su uvjeti prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostali uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje.
 
Člankom 24. stavkom 2. Zakona o dadiljama propisano je da zahtjev koji podnosi obrtnik koji namjerava obavljati djelatnost dadilje mora između ostalog sadržavati rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.
 
Slijedom navedenog, prilikom predaje zahtjeva za utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem dadilje obavljaju djelatnost, mišljenja smo da pristojbeni obveznik plaća upravnu pristojbu prema Tar. br. 61. u iznosu od 400,00 kuna za izdavanje rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama.
 
Molimo da ovaj odgovor proslijedite podnositelju upita.
 

Povratak na prethodnu stranicu