Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 03.10.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama - konzularne pristojbe(nasljedstvo iz inozemstva)
Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon),  i Tarife upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, a vezano za mogućnost oslobođenja vjerske zajednice, kao nasljednika iza pokojnice iz  Kanade, od plaćanja konzularne pristojbe, koju diplomatsko- konzularno predstavništvo naplaćuje za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine. 
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema članku 1. Zakona propisano je plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Odredbama članka 6. Zakona propisana su opća oslobođenja, te su od plaćanja pristojbi oslobođeni:
1.     Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihova tijela,
2.     ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
3.     invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
4.     građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
5.     invalidi Domovinskog rata,
6.     supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu,
7.     prognanici i izbjeglice
8.     strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja te državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila, odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize
9.     stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje.
 
Člankom 7. stavkom 1. Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona.
 
Budući da u konkretnom slučaju, Zakonom nije propisano niti opće niti predmetno oslobođenje za pristojbenog obveznika u postupku realizacije njegove ostavine, mišljenja smo kako ne postoji mogućnost oslobođenja od plaćanja konzularne pristojbe.
 
 

Povratak na prethodnu stranicu