Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/09
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 23.08.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama - oslobođenje od plaćanja pristojbi za članove obitelji HRVI
Vezano uz upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, o plaćanju upravnih pristojbi u slučajevima kada Porezna uprava izdaje porezna uvjerenja za članove obitelji hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata), u nastavku dajemo mišljenje.
 
Prema članku 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, propisano je plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Odredbama članka 6. Zakona propisana su opća oslobođenja, te su od plaćanja pristojbi oslobođeni:
1.     Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihova tijela,
2.     ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
3.     invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
4.     građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
5.     invalidi Domovinskog rata,
6.     supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu,
7.     prognanici i izbjeglice
8.     strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja te državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila, odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize
9.     stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje.
 
U članku 7. Zakona propisana su predmetna oslobođenja za spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
 
Potvrde o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju (porezne potvrde) izdaju se u ispostavama Porezne uprave prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta tražitelja potvrde. Izdavanje poreznih potvrda podliježe naplati upravne pristojbe, osim u slučaju kada je Zakonom propisano oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe.
 
Upravna pristojba naplaćuje se na zahtjev za izdavanje potvrde (pisani ili usmeni) prema Tar. br. 1. u iznosu od 20,00 kn te za izdanu potvrdu prema Tar. br. 4. u iznosu od 20,00 kn temeljem važeće Tarife upravnih pristojbi.
 
Na svakoj potvrdi koja se izdaje bez naplate upravne pristojbe mora se naznačiti na osnovu kojih odredaba Zakona i drugih propisa su oslobođene od plaćanja pristojbi.
 
Slijedom navedenog, izdavanje poreznih potvrda članovima obitelji HRVI iz Domovinskog rata, podliježe naplati upravnih pristojbi, ukoliko se potvrda izdaje u svrhu za koju je Zakonom propisano plaćanje upravnih pristojbi.
 
Također, napominjemo da se u slučajevima kada se radi o građanima čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna i o čemu se daje pisani iskaz, primjenjuje opće oslobođenje iz članka 6. stavka 4. Zakona.
 
Molimo da ovaj odgovor proslijedite podnositelju upita.
 

Povratak na prethodnu stranicu