Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/16
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 19.11.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama - postupak promjene prezimena malodobnog djeteta
Vezano uz upit o oslobađanju od plaćanja konzularnih pristojbi u slučaju kada majka, koja je dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja i oslobođena je plaćanja upravnih pristojbi, predaje zahtjev za postupak promjene prezimena malodobnog djeteta, u nastavku odgovaramo.
 
Odredbama članka 6. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon),  propisana su opća oslobođenja, te su od plaćanja pristojbi oslobođeni:
1.     Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihova tijela,
2.     ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
3.     invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,
4.     građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,
5.     invalidi Domovinskog rata,
6.     supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu,
7.     prognanici i izbjeglice
8.     strani državljani za vizu i odobrenje za produženi boravak u Republici Hrvatskoj koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja te državljani onih zemalja s kojima je Republika Hrvatska zaključila, odnosno preuzela ugovor o ukidanju viza ili pristojbi na vize
9.     stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje.
 
Člankom 7. stavkom 1. Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona.
 
Slijedom navedenih zakonskih odredbi, podneseni zahtjev za oslobođenje od plaćanja konzularnih pristojbi ne podliježe predmetnom oslobođenju, a budući da je stranka u postupku dijete podnositeljice zahtjeva (unuk hrvatskog branitelja), mišljenja smo kako ne postoji mogućnost oslobođenja od plaćanja konzularne pristojbe.
 

Povratak na prethodnu stranicu