Gradski i općinski porezi - Porez na tvrtku ili naziv - ukinut 01.01.2017.
Broj klase:410-01/13-01/46
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-3
Zagreb, 13.02.2013
Utvrđivanje obveznika poreza na tvrtku ili naziv
​Porezni obveznik iz dostavnog spiska, obratio nam se upitom u kojem traži tumačenje jesu li fizičke osobe koje temeljem odobrenja nadležnog ureda državne uprave u županiji obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje sukladno odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 73/93 do 40/10), obveznici plaćanja poreza na tvrtku prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00,  59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i odluke o općinskim porezima.
 
U nastavku odgovaramo kako slijedi.
 
Člankom 42. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
 
Odredbama članka 1.b Zakona o obrtu propisano je da fizičke osobe mogu obavljati djelatnosti iz članka 1. navedenog Zakona i kao domaću radinost ili sporedno zanimanje samo osobnim radom. Domaću radinost ili sporedno zanimanje ne može obavljati osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost.
 
Člankom 1b. stavkom 4. istog Zakona propisano je da fizičkim osobama iz stavka 1. navedenog članka koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba izdaje odobrenje.
 
Slijedom navedenog, domaću radinost i sporedno zanimanje obavljaju fizičke osobe,  isključivo osobnim radom, temeljem izdanog odobrenja nadležnog ureda državne uprave (registarsko tijelo). Domaća radinost obuhvaća djelatnost izrade pojedinih proizvoda (članak 1.c Zakona o obrtu) dok se sporednim zanimanjem smatra obavljanje određenih usluga održavanja i popravaka (članak 1.d Zakona o obrtu). Registracijom domaće radinosti ili sporednog zanimanja fizička osoba ne stječe status obrtnika već se izdano odobrenje upisuje u evidenciju odobrenja koju vodi registarsko tijelo odvojeno od obrtnog registra.
 
Glede obveze plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, potrebno je istaknuti da ovaj porezni oblik implicira plaćanje poreza na ime pod kojim pravna ili fizička osoba posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Fizička osoba kojoj je nadležni ured izdao odobrenje za obavljanje domaće radinosti odnosno sporednog zanimanja obveznik je poreza na dohodak, međutim, s obzirom na to da fizičke osobe domaću radinost i sporedno zanimanje obavljaju kao građani iste nisu obveznici plaćanja poreza na tvrtku ili naziv.
Povratak na prethodnu stranicu