Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/03
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-02
Zagreb, 18.10.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama - postupci izvlaštenja nekretnina
Vezano uz upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon), u slučaju pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, koja u postupcima izvlaštenja nekretnina potrebne za gradnju, rekonstrukciju ili održavanje javne ceste, radi u korist Republike Hrvatske, te traži oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, u nastavku odgovaramo.
 
Prema članku 2. stavku 1. Zakona pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe, a prema članku 3. stavku 1. Zakona pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska.
 
Zakonom su propisana opća i predmetna oslobođenja od plaćanja pristojbi, pa je tako člankom 6. točkom 1. Zakona propisano da su od plaćanja pristojbi oslobođeni Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihova tijela.
 
U konkretnom slučaju, radi se o pravnoj osobi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a ne tijelu državne vlasti, te smo mišljenja da se po prijedlozima navedene pravne osobe ne može primijeniti opće oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi iz članka 6. točke 1. Zakona.
 
Međutim, člankom 23. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine, broj: 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12) propisano je da korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine mogu do donošenja rješenja iz članka 25. navedenog Zakona sklopiti nagodbu koja ima snagu izvršne isprave. Ako korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine sklope nagodbu, vlasnik nekretnine ne plaća porez na promet nekretnina, kao ni ostale pristojbe vezane u svezi nagodbe.
 
Slijedom navedenoga, samo pod uvjetima propisanima Zakonom o izvlaštenju, u slučaju kada korisnik izvlaštenja i vlasnik nekretnine zaključe nagodbu, do donošenja rješenja kojima se prihvaća prijedlog za izvlaštenje prema članku 25. Zakona o izvlaštenju, pravna osoba iz upita je oslobođena od plaćanja upravnih pristojbi u svezi s nagodbom.   
 
Molimo da ovaj odgovor proslijedite podnositelju upita.

Povratak na prethodnu stranicu