Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 05.04.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama i Tarife upravnih pristojbi - postupanje kod nenaplaćene pristojbe
Zaprimili smo upit poreznog  obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10,126/11, 112/12, 19/13, dalje u tekstu: Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (dalje u tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio. Podnositelja upita zanima kako postupiti u situaciji kada pristojbeni obveznik ne plati pristojbu, na koji način ga se poziva da uplati, zatim kako postupiti u slučaju kada pristojba nije naplaćena, a upravno tijelo je donijelo rješenje, način na koji se plaća upravna pristojba, te na koje prijedloge se plaća, odnosno ne plaća upravna pristojba. U nastavku odgovaramo.
 
U vezi naplate upravnih pristojbi, napominjemo da je člankom 17. stavkom 4. Zakona propisano da ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe obavit će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenom obvezniku o izvršenju tražene radnje.
 
Prema tome u slučaju da pristojbeni obveznik ne želi platiti pristojbu na zahtjev (20,00 kuna u državnim biljezima sukladno Tar. br. 1.) i pristojbu na rješenje (50,00 kuna u državnim biljezima sukladno Tar. br. 2.), tijelo nadležno za odlučivanje po zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku od 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu (20,00 kuna u državnim biljezima prema  Tar. br. 6.). U slučaju da pristojbeni obveznik ne plati dužni iznos pristojbe ni po dostavljenoj opomeni, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba, sukladno odredbi članka 10. stavka 1. Zakona. 
 
Iznimno od odredbe stavka 1. članka 10. Zakona, stavkom 2. istog članka je propisano da u slučaju da je radnja za koju nije plaćena upravna pristojba izvršena, pristojba će se naplatiti prisilnim putem u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12).
 
Nadalje, vezano uz način uplate upravnih pristojbi, prema odredbama članka 13. Zakona propisano je da se pristojbe u pravilu plaćaju u državnim biljezima, s time da se upravne pristojbe koje iznose do 100,00 kuna plaćaju u državnim biljezima, a upravne pristojbe koje iznose preko 100,00 kuna, ili ako je to posebno propisano, plaćaju se na propisani račun.
 
Uplatni račun za plaćanje upravne pristojbe propisan je Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (Narodne novine, broj 02/13, dalje u tekstu: Naredba) koju donosi ministar financija. Pristojbe koje se naplaćuju za spise i radnje ministarstava i državnih upravnih organizacija, diplomatskih, konzularnih i drugih predstavničkih tijela Republike Hrvatske u inozemstvu prihod su državnog proračuna i uplaćuju se na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Pristojbe koje se naplaćuju za spise i radnje iz samoupravnog djelokruga županijskih ureda su prihodi županije pod čijim je tijelima plaćena pristojba i uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna županije iz Popisa računa proračuna koji je sastavni dio Naredbe. Pristojbe koje se plaćaju za spise i radnje pred tijelima jedinica lokalne samouprave, prihod su jedinica lokalne samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba, a uplaćuju se u korist računa za redovno poslovanje proračuna grada/općine iz Popisa računa proračuna koji je sastavni dio Naredbe.
 
Vezano uz upit na koje se prijedloge plaća pristojba, prema Tarifi br. 1 kojom je propisano da se upravne pristojbe u iznosu od 20,00 kuna plaćaju na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako tarifom nije propisana druga pristojba, a koji bi prijedlozi bili oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi prema odredbi članka 7. stavka 2. točci 1. Zakona kojom je propisano da se upravne pristojbe ne plaćaju na predstavke i pritužbe, te prijedloge državnim i drugim javnim tijelima, mišljenja smo da se na podneske kojima građani prijavljuju upravnim tijelima kakvu potencijalno nezakonitu radnju može primijeniti predmetno oslobođenje koje je propisano odredbom članka 7. stavka 2. točke 1. Zakona. Smatramo da je i cilj navedene zakonske odredbe poticanje na podnošenje predstavki, pritužbi i prijedloga nadležnim tijelima na način da se za takve podneske ne naplaćuje upravna pristojba.
 
Napominjemo da je Zakon o upravnim pristojbama opći propis te se i njegove odredbe primjenjuju općenito osim ako posebnim propisom za određeno područje nije uređeno drukčije.
 
Molimo da ovaj odgovor proslijedite podnositelju upita.
 

Povratak na prethodnu stranicu