Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/13-01/08
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 03.10.2013
Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama - povrat pogrešno naplaćene upravne pristojbe
Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon), a vezano za pravo stranke na povrat pogrešno naplaćene upravne pristojbe i nastupanje zastare ostvarivanja prava na naplatu odnosno prava na povrat upravne pristojbe, te uputu kako postupiti s novčanim iznosom nastalim pogrešnom naplatom upravne pristojbe, ukoliko stranka ne postavi zahtjev za povrat, odnosno kada isteknu zastarni rokovi. 
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema članku 9. stavcima 1. i 2. Zakona propisano je da osoba koja plati pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je plati u većem iznosu od propisanog ili je plati za radnju koju tijelo nije obavilo ima pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe. Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, a zahtjev za povrat pristojbe rješava tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.
 
Člankom 11. Zakona propisani su rokovi zastare prava na naplatu pristojbe te prava na povrat pristojbe, s time da je u stavku 1. navedenog članka istaknuto kako pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena. Stavkom 4. istog članka Zakona napomenuto je da u svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kad je prvi puta počela teći.
 
Slijedom navedenog, odredba članka 11. stavci 1. i 4., ostvarivanja prava na naplatu odnosno prava na povrat upravne pristojbe, odnosi se na sve slučajeve iz članka 9. stavka 1. Zakona.
 
Zaključno, postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke, a ne po službenoj dužnosti, i to samo unutar zastarnih rokova. 
 
Molimo da ovaj odgovor proslijedite podnositelju upita.

Povratak na prethodnu stranicu