Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-01/12-01/1929
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-2
Zagreb, 27.08.2012
Zastarni rokovi za utvrđivanje porezne obveze
​Primili smo upit obveznika iz dostavnog spiska, u kojem se navodi slučaj poreznog obveznika kojem je općinsko porezno tijelo u 2012. godini rješenjem utvrdilo porez na kuće za odmor za tekuću godinu i tri godine unazad (2009., 2010. i 2011.). U svezi s navedenim traži se mišljenje o zakonitosti postupanja poreznog tijela u navedenom slučaju.
 
U nastavku se očitujemo kako slijedi.
 
Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
 
Člankom 94. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11 i 78/12) propisano je da pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći.
 
Nadalje, u stavku 2. navodi se da zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate.
 
Slijedom navedenog, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je način njenog korištenja povremeno ili sezonski. Porez na kuće za odmor je godišnji porez, što znači da se obveza poreza na kuće za odmor utvrđuje rješenjem nadležnog poreznog tijela jednom godišnje i plaća u godišnjem iznosu. Pravo poreznog tijela na utvrđivanje poreza na kuće za odmor zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. S obzirom da je u navedenom slučaju riječ o godišnjem porezu, zastara prava na utvrđivanje počinje teći 1. siječnja slijedeće godine u odnosu na godinu u kojoj je porez na kuće za odmor trebalo utvrditi.
 
Sukladno zakonskim odredbama o zastari, u konkretnom slučaju na osnovu prijavljenih podataka o kući za odmor u 2012. godini, porezno tijelo rješenjem je utvrdilo porez na kuće za odmor i za 2009., 2010. i 2011. godinu, temeljem ovlaštenja iz članka 94. Općeg poreznog zakona, odnosno riječ je o zastarnim rokovima za utvrđivanje porezne obveze koji nisu istekli. 
Povratak na prethodnu stranicu