Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-09/12-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-2
Zagreb, 17.01.2013
Plaćanje poreza na cestovna motorna vozila i pravo na povrat poreza po godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dohodak

​Porezni obveznik iz dostavnog spiska, postavio je pitanje elektroničkom poštom zašto se ne može izvršiti prijeboj njegovog dugovanja s osnova poreza na cestovna motorna vozila sa iznosom povrata poreza po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi poreza na dohodak u slučaju kada njegov poslodavac nije uplaćivao predujmove poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada.
U nastavku odgovaramo na postavljeni upit.

Člankom 113. stavkom 5. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12) propisano je da je povrat preplaćenog poreza i poreza plaćenog bez pravne osnove zajedno s kamatama porezno tijelo dužno vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno.  U stavku 6. istoga članka navodi se nadalje da se povrat iz stavka 5. iznimno neće izvršiti ako je porezno tijelo prethodno utvrdilo da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje porezno tijelo.  

Člankom 69. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12) propisano je da je radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona dužnik poreza na dohodak. Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću i mirovinu (članak 27. Općeg poreznog zakona).   

Nadalje, u stavku 2. istoga članka, navodi se da iznimno od stavka 1. navedenoga članka radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem i isplatiteljem primitka (plaće) otvoren postupak stečaja ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi prema Zakonu o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava. 

 
Prema odredbi članka 69. stavka 3. Pravilnika u slučajevima iz stavka 2. istoga članka radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona može, pod propisanim uvjetima i na temelju podnesene godišnje porezne prijave, zahtijevati povrat obračunanog i obustavljenog poreza na dohodak. 

Sukladno navedenom, povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi radnika i drugih osoba koje su u poreznom razdoblju ostvarivale primitke od kojih se u skladu sa člankom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11 i 22/12) utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada može se ostvariti pod uvjetom:
- ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ostvario dohodak koji podliježe oporezivanju
- ako je po osnovi ostvarenog dohotka koji podliježe oporezivanju uplaćen predujam poreza na dohodak

Iznimno, obveznik poreza na dohodak može pod propisnim uvjetima ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak samo u slučaju ako je njegov poslodavac pri isplati plaće predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak obračunao i iz plaće tog obveznika obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem i isplatiteljem primitka (plaće) otvoren postupak stečaja ili sanacije ili je zaključen ugovor o nagodbi prema Zakonu o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava.

U konkretnom slučaju, porezni obveznik ne može ostvariti povrat za 2011. godinu ako je u poreznom knjigovodstvu na računu 1406 isplatitelja dohotka od nesamostalnog rada evidentiran dug za 2011. godinu po osnovi neplaćenog poreza i prireza iz dohotka od nesamostalnog rada, osim kada je riječ o slučaju iz citirane odredbe članka 69. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak.     
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 

Povratak na prethodnu stranicu