Opći porezni zakon - Porezno-dužnički odnos
Broj klase:410-01/12-01/2353
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 26.08.2013
Definicija gospodarske cjeline prema odredbama Općeg poreznog zakona

Zaprimili smo upit u kojem je opisan poslovni plan vlasnika društva XY d.o.o. da kroz mogućnost podjele prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima provede podjelu društva na način da se prema utvrđenom planu podjele izvrši podjela na već osnovano društvo X d.o.o. prijenosom gospodarske cjeline sa krajnjim ciljem restrukturiranja i povećanja učinkovitosti, koju čini imovina i obveze (udjel u društvu AY d.o.o. i obveze po kreditu za kupnju navedenog udjela i pozajmice prema vlasniku). U vezi navedenog postavljena su pitanja je li navedena imovina i obveze prema opisanoj poslovnoj kombinaciji čini gospodarsku cjelinu sukladno odredbama 33. Općeg poreznog zakona i je li se kod prijenosa gospodarske cjeline, koju čini imovina-udjel u trgovačkom društvu AY d.o.o., može kod utvrđivanja vrijednosti gospodarske cjeline primijeniti vrijednost po kojoj je isti evidentiran u poslovnim knjigama društva XY d.o.o. U nastavku dajemo mišljenje:

Prema članku 33. stavku 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12; u nastavku: OPZ), gospodarsku cjelinu čine ukupna imovina i obveze što joj poslovno i organizacijski daju obilježja samostalnog subjekta sposobnog samostalno poslovati.    
                  
Člankom 5. stavkom 1. Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (Narodne novine broj 59/09; u nastavku: Pravilnik) propisano je da ako je na stjecatelja izvršen prijenos svih stvari, opreme, zalihe, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu obrta, smatrat će se da preneseni obrt predstavlja gospodarsku cjelinu.
Stavkom 2. istog članka propisano je da ako je izvršen prijenos svih stvari, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu pogona tako da pogon može nastaviti samostalno obavljati dotadašnju djelatnost, smatrat će se da pogon predstavlja gospodarsku cjelinu.   
 
Stoga iz navedenih odredbi OPZ-a i Pravilnika proizlazi kako pojam gospodarske cjeline, s poreznog motrišta, obuhvaća računovodstveni i bilančni prijenos gospodarske cjeline. Dio gospodarske cjeline treba činiti ukupnost imovine u kojoj su, uz ostalo, stvari i prava odnosno potraživanja te obveze što se odnose na tu gospodarsku cjelinu ili pogon. O prijenosu gospodarske cjeline radi se, dakle, kada se prenosi gospodarsku cjelinu ili pogon koji dosadašnju djelatnost može nastaviti obavljati samostalno, ali je pri tom bitno da se kao sastavni dio te gospodarske cjeline prenese stvari, prava (potraživanja) i obveze što se odnose na gospodarsku cjelinu. Iz toga proizlazi, ako se prenosi sve stvari, odnosno imovinu, prava (potraživanja) i obveze, da se radi o prijenosu gospodarske cjeline kako je to određeno člankom 33. stavkom 1. OPZ-a.   
 
Nadalje, prema članku 19. stavku 3. točki 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) podjela je transakcija koja obuhvaća razdvajanje i odvajanje, a pri odvajanju društvo (u daljnjem tekstu: preneseno društvo) prenosi jednu ili više djelatnosti na jedno ili  više društava koja se osnivaju ili na jedno ili više postojećih društava (u daljnjem tekstu: društvo preuzimatelja), u skladu s propisima koji uređuju to područje. Prijenosom djelatnosti se smatra prijenos cjelokupne imovine i obveza koje se pripisuju dijelu društva koje organizacijski čini zasebno poslovanje. Stavak 4. navedenog članka Zakona propisuje da prava i obveze spojenih, pripojenih ili podijeljenih poreznih obveznika iz poreznopravnog odnosa preuzima pravni sljednik.
 
Slijedom navedenog uzimajući u obzir samo upitom predloženi način podjele društva, mišljenja smo da tako utvrđena gospodarska cjelina nije u skladu s člankom 33. Općeg poreznog zakona i s člankom 19. Zakona o porezu na dobit.
Povratak na prethodnu stranicu