Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:032-01/13-01/147
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 05.07.2013
Zahtjev za pristup informacijama

U svezi zahtjeva poreznog obveznika , u kojem u bitnom navodi kako obzirom na to da Ministarstvo financija – Porezna uprava na svojim web stranicama omogućuje provjeru datuma upisa ili ispisa subjekata u sustav poreza na dodanu vrijednost (koji podaci se ne smatraju poreznom tajnom) to ih zanima i mogućnost isporuke podataka o obveznicima poreza na dodanu vrijednost za sva trgovačka društva i obrte, na određeni datum, ali u elektroničkom obliku. Kako se radi o podacima koji se svakodnevno mijenjaju i ažuriraju, moli da se omogući tjedno ili mjesečno preuzimanje ili dostava podataka u elektroničkom obliku. U nastavku odgovaramo:

     
Sukladno odredbama članka 8. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže. Navedenom odredbom jasno je definiran pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže. Iz navedene odredbe proizlazi da su svi podaci iz poreznog postupka porezna tajna, neovisno o tome je li ih sam porezni obveznik prijavio ili iznio tijekom postupka ili ih je saznalo porezno tijelo. Radi provedbe poreznog postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja, poreznom tijelu odnosno službenim osobama uključenim u porezni postupak moraju biti poznati navedeni podaci i činjenice. Iznošenjem podataka koji se smatraju poreznom tajnom može se nanijeti znatna šteta samom poreznom obvezniku ili njegovu poslovanju pa se ti podaci moraju štititi institutom porezne tajne. Dakle, porezna tajna predstavlja oblik zaštite kojim se priječi objavljivanje službenih podataka u javnosti.      
 
Međutim, OPZ sadrži i odredbu da se poreznom tajnom ne smatra podatak o datumu upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost ili ispisa iz sustava poreza na dodanu vrijednost.
 
Sukladno odredbi članka 8. stavka 2. točke 1. OPZ-a ne smatra se poreznom tajnom podatak o datumu upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost ili ispisa iz sustava poreza na dodanu vrijednost što Porezna uprava primjenjuje u aplikaciji koja je smještena na internetskoj stranici Porezne uprave.
 
Provjera obveznika u sustavu poreza na dodanu vrijednost primjenjuje se u slučajevima kada porezni obveznici zatraže ostvarivanje prava na pretporez po računima svojih dobavljača odnosno drugih zainteresiranih osoba. Provjera je omogućena upisivanjem OIB-a i nadnevka računa. Cilj provjere je utvrđivanje da je dobavljač porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost na navedeni dan. Odabrani nadnevak je ograničen na razdoblje tekuće i prethodne godine. Uz OIB poreznog obveznika prikazuje se ime i prezime odnosno naziv te poruka da je porezni obveznik PDV-a na određeni dan odnosno da nije obveznik PDV-a na određeni dan.
 

Slijedom navedenih odredbi OPZ-a razvidno je da je uvid u podatke o datumu upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost ili ispisa iz sustava poreza na dodanu vrijednost jasno i precizno propisan. Naime, prema odredbama OPZ-a postoji mogućnost pojedinačne provjere opisanih podataka i to na propisani način putem aplikacije (smještene na internetskoj stranici Porezne uprave) naziva Provjera obveznika u sustavu PDV-a. Sačinjavanje popisa o upisu ili ispisu poreznih obveznika iz sustava poreza na dodanu vrijednost te mogućnost isporuke takvoga popisa od strane Ministarstva financija – Porezne uprave, kako se to traži predmetnim zahtjevom, nije na zakonu osnovano, odnosno OPZ ne propisuje takvu mogućnost iz čega slijedi zaključak da bi takvo postupanje Ministarstva financija – Porezne uprave povrijedilo obvezu čuvanja porezne tajne, dakle, narušilo  institut porezne tajne. Stoga nije moguće udovoljiti zahtjevu.

Povratak na prethodnu stranicu