Opći porezni zakon - Porezno-dužnički odnos
Broj klase:410-01/13-01/2360
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 16.09.2013
Dostava podataka o poreznom dugu javnim bilježnicima za potrebe ostavinskog postupka

Zaprimili smo upit kojim se traži uputa o postupanju po zaprimljenim zahtjevima kojim javni bilježnici traže dostavu podataka o poreznom dugu za potrebe ostavinskog postupka. Naime, javnobilježnički uredi, kod kojih se vodi ostavinski postupak iza umrlog poreznog obveznika, traže da za potrebe ostavinskog postupka se dostave podaci o poreznom dugu ostavitelja. U nastavku odgovaramo:

Prije svega navodimo način postupanja ispostava Porezne uprave u primjeni odredbi Općeg poreznog zakona pri utvrđivanju položaja i plaćanju obveza iz porezno dužničkog odnosa pravnog sljednika. Prema članku 22. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 u daljnjem tekstu OPZ) univerzalni pravni sljednik u cijelosti preuzima pravni položaj pravnog prednika, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni pravnom predniku. Znači nasljednici su dužni platiti obveze iz porezno – dužničkog odnosa do visine vrijednosti naslijeđene imovine, osim obveza po osnovi izrečenih novčanih kazni.
 
Budući da univerzalni pravni sljednik ili sljednici stupaju na mjesto pravnog prednika, oni stječu njegovu imovinu, ali preuzimaju i odgovornost za obveze, pa i novčane činidbe iz porezno-dužničkog odnosa. Za sve obveze odgovaraju i svojom naslijeđenom imovinom, ali samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine. Visinu naslijeđene imovine utvrđuje porezno tijelo. Za obveze po osnovi izrečenih, a nenaplaćenih novčanih kazni pravnog prednika nasljednici ne odgovaraju.
 
Nadležna ispostava Porezne uprave temeljem zaprimljenog dopisa ili temeljem vlastitog saznanja da je ostavitelj imao dugove na knjigovodstvenoj kartici utvrdit će visinu duga ostavitelja u trenutku smrti, odnosno na dan smrti. Utvrđeni dug ostavitelja pripisuje se pojedinim nasljednicima temeljem rješenja o utvrđivanju položaja pravnog sljednika. Svaki nasljednik odgovara za dug odnosno obvezu iz porezno-dužničkog odnosa i svojom i naslijeđenom imovinom, ali samo do visine naslijeđene imovine.
 
Nadalje ovdje ukazujemo da sukladno odredbama članka 8. stavka 1. Općeg poreznog zakona porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže. Navedenom odredbom jasno je definiran pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže. Iz navedene odredbe proizlazi da su svi podaci iz poreznog postupka porezna tajna, neovisno o tome je li ih sam porezni obveznik prijavio ili iznio tijekom postupka ili ih je saznalo porezno tijelo.
 
Međutim, člankom 8. stavkom 5. točkom 3. OPZ-a propisano je da obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka.
 
Zakonom o nasljeđivanju (Narodne novine broj 48/03, 163/03, 35/05, dalje u tekstu Zakon)) uređuju se prava nasljeđivanja i pravila po kojima sud, druga tijela i ovlaštene osobe postupaju u nasljednim stvarima.
 
Člankom 176. stavkom 1. Zakona propisano je da se ostavinski postupak u prvom stupnju provodi pred općinskim sudom odnosno pred javnim bilježnikom kao povjerenikom suda, a stavkom 3., dalje, je propisano da će sud povjeriti javnom bilježniku provođenje ostavinskog postupka i dostaviti mu smrtovnicu. Kada javni bilježnik provodi radnje u ostavinskom postupku kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sudac i sudski savjetnik općinskog suda, poduzimati sve radnje u postupku i donositi sve odluke osim odluka za koje je ovim Zakonom drukčije propisano (stavak 4.).   
      
Dalje, člankom 241. stavkom 1. Zakona propisano je da javni bilježnici kao sudski povjerenici provode radnje i donose odluke u ostavinskom postupku sukladno odluci suda o povjeravanju i odredbama ovoga Zakona. Člankom 242. stavkom 1. propisano je da javni bilježnik povjerene mu radnje u nasljednim stvarima provodi u skladu s odredbama ovoga zakona po kojima sud provodi taj postupak. Kao povjerenik suda u ostavinskom postupku javni bilježnik na temelju odluke suda o povjeravanju provodi radnje i donosi odluke propisane ovim Zakonom (članak 244. stavak 1. Zakona).  
 
Slijedom navedenoga proizlazi da je ostavinski postupak u prvom stupnju koji se provodi pred javnim bilježnikom ustvari sudski postupak koji se provodi pred javnim bilježnikom kao povjerenikom suda.
 
Prema tome, temeljem zahtjeva javnih bilježnika kod kojih se vodi ostavinski postupak, kojim traže podatke o poreznom dugu ostavitelja, nadležna ispostava Porezne uprave će dostaviti tražene podatke budući se radi o podacima iz članka 8. stavka 5. točke 3. Općeg poreznog zakona. 
 
Povratak na prethodnu stranicu