Opći porezni zakon - Pravni lijek
Broj klase:410-01/13-01/2246
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 27.06.2013
Zamolba za odricanje od prava na žalbu

​Porezni obveznik uputio je zamolbu proslijeđenu ovom tijelu, u kojoj u bitnom navodi kako redovito podnosi poreznu i nikada nije imao problema s povratom poreza. Međutim, obraća se zbog rokova izvršnosti rješenja budući da za izvršnost rješenja, odnosno povrat pretplaćenog poreza mora čekati protek žalbenog roka od 30 dana. Nadalje navodi kako ne vidi razloga zašto svojom pismenom izjavom ne bi mogao izrijekom u cijelosti prihvatiti dispozitiv rješenja i odreći se prava na žalbu pa time ubrzati izvršnost rješenja.

U nastavku dajemo slijedeće očitovanje.

 

Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

Između ostalog, OPZ sadrži i odredbu članka 160. kojom odredbom je propisano pravo na žalbu na porezni akt i odredbu članka 161. kojom odredbom je propisano da se žalba podnosi u roku od trideset dana od dana primitka poreznog akta. Odredbom članka 168. OPZ-a propisan je odustanak od žalbe. 
 
Člankom 106. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)), čije se odredbe, sukladno članku 4. OPZ-a primjenjuju supsidijarno, propisano je da se stranka može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Dalje prema odredbama članka 106. stranka može i odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi. Odricanje ili odustanak od žalbe ne može se opozvati.
 
Prema odredbama članka 133. Zakona o općem upravnom postupku rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno. Prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe. Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje izvršno dostavom stranci. Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka.
 
Slijedom navedenoga proizlazi zaključak da Zakon o općem upravnom postupku otvara mogućnost odricanja od prava na žalbu, a danom odricanja stranke od prava na žalbu rješenje doneseno u upravnom postupku postaje izvršno.
 
Molimo vas  da odgovor proslijedite podnositelju upita.             
Povratak na prethodnu stranicu