Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:461-01/12-01/279
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-2
Zagreb, 06.03.2012
Tretman promotivnih bonova za igre na sreću u automat klubovima
Podnositelj upita zatražio je mišljenje u vezi s tretmanom promotivnih bonova za igre na sreću u automat klubovima koji se dijele igračima i/ili potencijalnim igračima. Klijent podnositelja upita je društvo koje je temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske steklo pravo priređivanja igara na sreću na automatima. U obavljanju djelatnosti priređivanja igara na sreću na automatima, isto bi u promotivne svrhe igračima u svojim automat klubovima igračima bez naknade davalo bonove za igru različitih vrijednosti. Bonovi se ne bi mogli unovčiti, nego se isključivo koristiti za igru u automat klubu društva. Korištenjem bona evidentira se prihod na automatu za igre na sreću, uključuje se u osnovicu za obračun naknade za priređivanje igara na sreću, međutim porezni obveznik naknadno za izdani bon umanjuje osnovicu poreza na dobit kao trošak promidžbe. Stoga se postavlja pitanje poreznog tretmana navedenog načina postupanja.
 
            U vezi s tim u nastavku vam odgovaramo.
           
1.     Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću na automatima
 
Odredbama članka 58. stavka 2., 3. i 4. Zakona o igrama na sreću  (Narodne novine, br. 87/09) propisano je da priređivač igara na sreću na automatima dužan plaćati mjesečnu naknadu od prihoda igara na sreću na automatima, a osnovicu za obračun mjesečne naknade čini zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću, te je mjesečni obračun konačan.
 
Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću na automatima iznosi 25% od utvrđene osnovice.
 
Dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću, s tim da se automati s više sjedećih mjesta smatraju zasebnom vrstom igre te se za njih vodi zaseban dnevni obračun.
 
Iz gore navedenog proizlazi da promotivni bonovi, bez obzira na vrijednost – iako dodijeljeni igračima bez naknade za sudjelovanje u igrama na sreću na automatima u automat klubu, ulaze sukladno odredbama članka 58. stavka 3. i članka 38. stavka 6. Zakona o igrama na sreću u dnevni obračun pojedinog automata kao uplata iznosa u vrijednosti promotivnog bona kojeg je igrač uplatio za igre na automatu.     
 
2.     Utvrđivanje osnovice poreza na dobit
 
Sukladno članku 7. stavku 1. točki 3. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezna osnovica iz članka 5. toga Zakona povećava se za 70% troškova reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor) u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa sa poslovnim partnerom. Prema stavku 6. navedenoga članka Zakona, iznimno od stavka 1. točke 3. toga članka Zakona, ne smatraju reprezentacijom proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ne smatraju se reprezentacijom ako je njihova pojedinačna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost do 80,00 kuna.
 
            Sukladno članku 24. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10 i 137/11), troškovima promidžbe za koje se ne uvećava porezna osnovica smatraju se i troškovi nastali putem sredstva javnog priopćavanja, na oglasnim stupovima i pločama, telopima, lecima, katalozima, sajmovima, troškovi nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara, te troškovi kojim se promiče ime, dobro ili usluga poreznog obveznika na drugi način koji ima javno obilježje.
 
            Slijedom navedenoga, a obzirom da u upitu nije naveden postupak sukladno kojemu bi se u smislu poreznih propisa navedeni način postupanja poreznog obveznika mogao smatrati promidžbom, naknadno evidentiranje troškova za vrijednost bona ne može se smatrati porezno priznatim rashodom promidžbe. Nadalje, samo prema navodima iz upita navedeni postupak se ne može smatrati niti reprezentacijom jer je postupak korištenje bonova uvjetovan isključivo korištenjem automata za igre na sreću pri čemu se evidentiraju redoviti prihodi poreznoga obveznika.
 
 
 

Povratak na prethodnu stranicu