Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/3555
Urudžbeni broj:513-07 -21-01/13-2
Zagreb, 28.10.2013
Plaćanje u naravi i tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

​Zaprimili smo upit udruge iz dostavnog spiska, koji se odnosi na plaćanje usluga prerade maslinovog ulja u naturi. Naime, kod određenog dijela maslinara postoji tradicija da se usluge prerade maslina uljarama djelomično plaćaju u naturi, odnosno u prerađenom ulju. Tumačenje takve prodaje, odnosno takvog načina plaćanja u smislu Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (,Narodne novine" broj 133/12,- dalje: Zakon) donosimo u nastavku.

Temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj, 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12), za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja
računa (prema posebnim propisima) te za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije (članak 5. Zakona).

lznimno od članka 3. Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete ostvarene prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, a sukladno članku 5. točki 4. Zakona.
Ova iznimka se odnosi isključivo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, pri čemu se pod prodajom poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva prodaja od strane samog proizvođača, a ne preprodaja poljoprivrednih proizvoda drugih proizvođača. Ovo se izuzeće odnosi na one proizvodače poljoprivrednih proizvoda koji svoje proizvode sami prodaju na tržnicama ili drugim otvorenim prostorima.

Također, članak 2. točka 5. Zakona propisuje da je promet gotovinom plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije uređeno drugačije. Prema navedenom gotovinom  se  ne smatra doznaka virmanskom uplatom sa računa na račun te plaćanje općom uplatnicom na račun. Za plaćanja koja se ne smatraju gotovinom, dakle za plaćanje sa računa na račun ili za plaćanje uplatnicom na račun, prema daljnjim odredbama Zakona  nije  potrebno  provesti  postupak fiskalizacije izdavanja računa. lako više ne postoji obveza da  se  obračunska  plaćanja  provode preko računa (kompenzacija, cesija, asignacija i slično),  u naravi ovo su plaćanja koja se ne mogu smatrati plaćanjem u gotovini stoga se kod ovih plaćanja ne traži provedba postupka fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, plaćanja kao  što su kompenzacija, cesija, asignacija, izjava o prijeboju ne podliježu fiskalizaciji.  Međutim,  nema zapreke  da se fiskalizira  svaki račun pa i onaj koji se naplaćuje na račun, samo  to će se u tom slučaju kao oznaka plaćanja staviti oznaka T.

Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08. 125/11) regulira kompenzaciju (prijeboj) kao način plaćanja, ali pri tome napominjemo da je potrebno uvažiti i odredbe iz čl. 14 st. 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 91/10, 112/12) koji kaže da ovršenik ne smije obavljati obračunsko plaćanje, u ovom slučaju kompenzaciju, ako u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Zaključno, u svrhu pojašnjenja, sa aspekta odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, kompenzacija kao način plaćanja ne podliježe obvezi fiskalizacije izdanih računa. Međutim, ujedno napominjemo da se svi računi za obavljene usluge ili isporučena dobra naplaćeni u sredstvima koja Zakon smatra gotovinom moraju fiskalizirati na način propisan Zakonom.

Povratak na prethodnu stranicu