Porez na dodanu vrijednost - Prijevoz putnika
Broj klase:410-19/13-01/208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-7
Zagreb, 09.07.2013
Uputa autobusnim prijevoznicima bez sjedišta u RH

​Člankom 20. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13) propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Stoga, strani porezni obveznici koji na području Republike Hrvatske obavljaju redovni ili povremeni cestovni prijevoz stranih ili domaćih putnika autobusom, mini-busom, kombi vozilom ili taxi službom obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj prije početka obavljanja usluge prijevoza putnika.

Strani porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika. Porezni zastupnik mora u tuzemstvu biti registriran kao obveznik PDV-a te mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a i obavljanje svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika.

U svrhu registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, strani prijevoznici, koji obavljaju prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, obvezni su:

• pribaviti OIB,
• imenovati poreznog zastupnika (obavezno za porezne obveznike sa sjedištem izvan Europske unije), i
• podnijeti zahtjev za dodjelom PDV ID broja.


Registracija
U svrhu dodjele PDV ID broja porezni obveznik mora podnijeti:
a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja (OIB) i
b) Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a).

Potrebni obrasci podnose se Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.

Uz navedene obrasce potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
a) dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra),
b) potvrdu porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik,
c) izjavu ili drugi dokaz da namjerava poslovati u Republici Hrvatskoj
d) ovjerenu punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika).
Navedena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda.

Ako je strani porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika imenovao poreznog zastupnika u tom slučaju porezni zastupnik u ime tog poreznog obveznika podnosi potrebne zahtjeve i ostalu dokumentaciju u svrhu registriranja za potrebe PDV-a.
Po provjeri podnijetih Obrazaca i dokumentacije Porezna uprava najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje obvezniku PDV ID broj.


Podnošenje prijave PDV-a
Navedeni porezni obveznici kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj postaju obveznici podnošenja mjesečnih PDV prijava u Republici Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV ID broja, neovisno da li je u pojedinom mjesecu bilo izvršenih usluga prijevoza putnika na području Republike Hrvatske ili nije. Mjesečne prijave PDV-a podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja prijava PDV-a (PDV-K obrazac) do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Zbirna prijava (obrazac ZP) i Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (obrazac PDV-S) podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, pod uvjetom da obveznik obavlja isporuke dobara i usluga unutar Europske unije, odnosno stjecanja dobara unutar Europske unije. Navedene prijave moraju se podnositi elektronski, putem portala e-Porezna. Informacije o načinu registracije, potrebnim dokumentima, te ostale informacije vezane uz elektroničko podnošenje obrazaca mogu se pronaći na http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/index.asp?id=b03d1#. Potrebno je napomenuti da je u svrhu elektroničkog podnošenja obrazaca nužno da porezni obveznik i odgovorna osoba kod poreznog obveznika imaju dodijeljen OIB.

Ako je porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika imenovao poreznog zastupnika tada navedene obrasce u ime tog poreznog obveznika podnosi njegov porezni zastupnik.


Način izračuna porezne osnovice
Porezna osnovica je naknada koju porezni obveznik primi razmjerno broju prijeđenih kilometara u Republici Hrvatskoj.


Odbitak pretporeza
Porezni obveznik ima pravo koristiti odbitak pretporeza za isporuke dobara i obavljene usluge koje mu zaračunaju drugi obveznici PDV-a u Republici Hrvatskoj za potrebe njegovog poslovanja. Kako bi iskoristio pravo na odbitak pretporeza dužan je prilikom svake isporuke koja mu se obavi isporučitelju dostaviti svoj hrvatski PDV ID broj. Odbitak pretporeza dozvoljen je za primljene račune koji se odnose na naplatu cestarine, autoputa, tunelarine ili mostarine, za gorivo, smještaj vozača, neočekivane popravke vozila i sl.

Povratak na prethodnu stranicu