Porez na dodanu vrijednost - Prijave PDV-a
Broj klase:410-19/13-01/208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-4
Zagreb, 17.06.2013
Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)

​1. Obveza popunjavanja i podnošenja Zbirne prijave

 
Pravna ili fizička osoba koja je upisana u sustav poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) odnosno koja je registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj popunjava i podnosi Zbirnu prijavu za isporuke dobara i obavljene usluge u druge države članice Europske unije pravnim i fizičkim osobama registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije. Obračunsko razdoblje za podnošenje Zbirne prijave je mjesec, a Zbirna prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.
 
Zbirna prijava ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u obračunskom razdoblju nije isporučivala dobara ili usluge u druge države članice Europske unije.
 
 
2. Isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije koje se upisuju u Zbirnu prijavu
 
2.1. Isporuke dobara
 
Isporukom dobara u druge države članice Europske unije smatra se isporuka koju isporučitelj odnosno pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavi primatelju odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije. Takva isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da isporučitelj ili primatelj odnosno stjecatelj dobara ili neka druga osoba za račun jedne od tih osoba preveze ili otpremi dobra iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije. Isporučitelj mora dokazati da su dobra prevezena iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu Europske unije odnosno da su ispunjeni uvjeti temeljem kojih obavljena isporuka stjecatelju u drugoj državi članici Europske unije ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj.
 
 
2.2. Isporuke dobara u okviru trostranog posla
 
Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice Europske unije zaključe za ista dobra. Isporučitelj dobara registriran za potrebe PDV-a u državi članici A izdaje račun za isporuku dobara u drugu državu članicu Europske unije stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici B za dobra koja se dalje prevoze ili otpremaju primatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u državi članici C. Isporukom dobara u okviru trostranog posla smatra se samo ona isporuka koju obavi drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla - stjecatelj registriran u državi članici B trećem poreznom obvezniku registriranom u državi članici C. Stoga ako je drugi porezni obveznik u trostranom poslu registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj tada on isporuku obavljenu u okviru trostranog posla upisuje u polje (13) Zbirne prijave.
 
2.3. Obavljanje usluga
 
Obavljenim uslugama u druge države članice Europske unije smatraju se usluge koje pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obavlja primatelju usluge odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije, a za koje je primatelj obvezan platiti PDV u državi članici sjedišta prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.
 
Člankom 88. stavkom 1. točkom c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se u Zbirnu prijavu ne upisuju usluge koje su oslobođene od PDV-a u državi članici gdje je transakcija oporeziva.
 
2.4. Popunjavanje Zbirne prijave (Obrasca ZP) i usporedba podataka
 
U polja Zbirne prijave upisuje se:
 
(1) naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave
(2) naziv nadležne ispostave Porezne uprave
(3) PDV identifikacijski broj pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj (PDV identifikacijski broj sastoji se od kôda HR plus 11 znamenaka - OIB)
(4) naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika (naziv, odnosno ime i prezime moraju biti ispravno napisani, kao i oblik pravne osobe)
(5) adresa poreznog obveznika (mjesto, ulica i broj)
(6) PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika
(7) mjesec i godina za koje se podnosi Zbirna prijava
(8) redni broj isporuke
(9) kôd države članice Europske unije u kojoj je primatelj dobara i usluga pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a, odnosno u okviru carinskih postupaka 42 i 63 te trostranog posla kôd države članice Europske unije u kojoj je primatelj ili stjecatelj dobara registriran za potrebe PDV-a
(10) PDV identifikacijski broj primatelja dobara i usluga, pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a, bez kôda države članice, odnosno u okviru carinskih postupaka 42 i 63 te trostranog posla PDV identifikacijski broj primatelja/stjecatelja dobara pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a, bez kôda države članice
(11) vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara. Ovdje se upisuje i vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara (popunjava prvi porezni obveznik u okviru trostranog posla). Ovdje se upisuje vrijednost isporuke dobara u druge države članice koje ne podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj ako je obavljena primatelju/stjecatelju dobara registriranom za potrebe PDV-a u drugoj državi članici kao i vrijednost oslobođene isporuke u okviru trostranog posla temeljem isprave koju isporučitelj dobara prvi porezni obveznik u trostranom poslu izdaje poreznom obvezniku stjecatelju dobara u okviru trostranog posla
(12) vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63. Tu se upisuje vrijednost oslobođene isporuke dobara u druge države članice, koja su iz trećeg područja ili treće zemlje uvezena u Republiku Hrvatsku uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a
(13) vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru trostranog posla (popunjava drugi porezni obveznik u okviru trostranog posla) za obračunsko razdoblje, odnosno tu se upisuje vrijednost oslobođene isporuke u okviru trostranog posla koju je stjecatelj (drugi porezni obveznik u trostranom poslu) koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj isporučio primatelju dobara u okviru trostranog posla
(14) vrijednost usluga obavljenih u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju usluga
(15) upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka dobara iskazanih u polju (11)
(16) upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka dobara u okviru carinskih postupaka 42 i 63 iskazanih u polju (12)
(17) upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka u okviru trostranog posla iskazanih u polju (13)
(18) upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih obavljenih usluga iskazanih u polju (14)
(19) ime i prezime osobe koja je sastavila obračun i jamči za istinitost prijavljenih podataka
(20) potpis
(21) broj telefona, telefaxa i e-mail putem kojeg se može kontaktirati sa (ili u vezi s) poreznim obveznikom.
 
Podaci iskazani u Zbirnoj prijavi uspoređuju se sa podacima iskazanima u prijavi PDV-a (Obrascu PDV).
 
Stoga vrijednost isporuka iskazanih u rednom broju I.3. Obrasca PDV ne može biti manja od zbroja vrijednosti isporuka iskazanih u Zbirnoj prijavi u polju (15), (16) i (17), a zbroj vrijednosti obavljenih usluga iz rednog broja (18) mora biti jednak vrijednosti obavljenih usluga iskazanih u rednom broju I.4 Obrasca PDV.
 
3. Ispravci podataka za protekla razdoblja
 
U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Zbirnih prijava, podnosi se nova Zbirna prijava.
 
4. Prekršajne odredbe
 
Ako Zbirnu prijavu ne podnese ili ju ne podnese u propisanom roku ili ne iskaže sve propisane podatke porezni obveznik biti će kažnjen novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna.
 
Povratak na prethodnu stranicu