Porez na dodanu vrijednost - Prijave PDV-a
Broj klase:410-19/13-01/208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 17.06.2013
Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV)

​1. Obveza podnošenja prijave PDV-a

 
Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju.
 
Prijavu PDV-a obvezna je podnijeti i osoba koja je obvezna platiti PDV umjesto poreznog obveznika koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, pravna osoba koja nije porezni obveznik i obvezna je platiti PDV na stjecanje dobara unutar Europske unije, osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a i stječe novo prijevozno sredstvo te porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, a koji unutar Europske unije stječe dobra koja podliježu trošarinama.
 

Prijava PDV-a predaje se elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja (mjeseca ili tromjesečja) nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici, već isključivo mjesečni obveznici PDV-a.

 
Tromjesečni porezni obveznici koji počinju obavljati transakcije unutar Europske unije tijekom tromjesečja, obvezni su za svaki mjesec tog tromjesečja podnijeti mjesečnu prijavu PDV-a. Primjerice ako tromjesečni obveznik PDV-a 2. studenoga 2013. godine obavi transakciju unutar Europske unije, odmah postaje mjesečni obveznik PDV-a, što znači da je obvezan podnijeti  prijavu PDV-a za mjesec studeni i prosinac, ali i za mjesec listopad s time da za onaj mjesec u kojem je imao transakcije unutar EU treba podnijeti i Zbirnu prijavu također do 20 u mjesecu. Stjecatelji dobara ili primatelji usluga kojima je dodijeljen PDV identifikacijski broj, a koji nisu upisane u registar obveznika PDV-a podnose prijavu PDV-a za ono obračunsko razdoblje u kojem su imali takve transakcije.
 
2. Popunjavanje prijave PDV-a
 
Prijava PDV-a podnosi se na Obrascu PDV u koji se unose podaci o obavljenim transakcijama u obračunskom razdoblju.
 
I. Iskazuju se podaci o obavljenim transakcijama u obračunskom razdoblju koje ne podliježu oporezivanju te transakcijama koje su oslobođene PDV-a.
 
I.1. Iskazuju se podaci iz stupca 7 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga u tuzemstvu kod kojih dolazi do prijenosa porezne obveze na poreznog obveznika primatelja isporuke, odnosno za koje je porezni obveznik primatelj isporuke obvezan platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 3. Zakona o PDV-u.
 

I.2. Iskazuju se podaci iz stupca 8 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara iz članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o PDV-u koja preveze ili otpremi porezni obveznik isporučitelj ili druga osoba za njegov račun iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu u kojoj je nastala obveza za obračun PDV-a jer je porezni obveznik isporučitelj prešao prag isporuke koji je propisala ta država članica ili je odustao od praga isporuke u toj državi članici. U vezi s pragovima isporuke država članica naglašava se da se iznos pragova isporuke pojedinih država članica može provjeriti na linku: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/_community/vat_in_EC_annex.pdf.

Ovdje se upisuju i isporuke dobara putem sustava za prirodni plin, električnu energiju, grijanje ili hlađenje iz članka 15. Zakona o PDV-u.

 

I.3. Iskazuju se podaci iz stupca 9 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama dobara unutar Europske unije iz članka 41. stavka 1. Zakona o PDV-u, odnosno podaci o oslobođenim isporukama dobara poreznim obveznicima registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama. Nadalje upisuju se podaci o isporukama u okviru trostranog posla iz članka 10. Zakona o PDV-u, zatim isporuke iz članka 7. stavka 5. Zakona o PDV-u, odnosno premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koje obavi porezni obveznik, a što se smatra isporukom dobara u druge države članice Europske unije. Također na ovom rednom broju upisuju se i vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u okviru carinskih postupaka 42 i 63 odnosno vrijednost oslobođene isporuke dobara u druge države članice, koja su iz trećeg područja ili treće zemlje uvezena u Republiku Hrvatsku uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a. Podaci o ovim isporukama iskazuju se i u Zbirnoj prijavi. 
 
I.4. Iskazuju se podaci iz stupca 10 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u za koje je primatelj iz druge države članice Europske unije obvezan obračunati i platiti PDV u svojoj državi članici u skladu s člankom 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Ove usluge iskazuju se i u Zbirnoj prijavi.
 
I.5. Iskazuju se podaci iz stupca 11 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 17. stavka 1. za koje je primatelj dobara obvezan obračunati i platiti PDV u skladu s člankom 194. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Podaci o ovim uslugama ne iskazuju se u Zbirnoj prijavi. Također ovdje se upisuju i podaci o obavljenim uslugama iz članka 19. do 25. Zakona o PDV-u. 
 
I.6. Iskazuju se podaci iz stupca 12 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 13. stavka 10. Zakona o PDV-u odnosno o isporukama dobara koja se sastavljaju ili postavljaju, koje su obavljene u drugoj državi članici u kojoj nastaje obveza za obračun PDV-a.
 
I.7. Na ovom rednom broju iskazuju se podaci iz stupca 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama novih prijevoznih sredstava u druge države članice Europske unije u smislu članka 41. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u.
 
I.8. Iskazuju se podaci iz stupca 14 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza prema članku 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u.
 
I.9. Iskazuju se podaci iz stupca 15 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenom izvozu dobara u treće zemlje, te obavljene usluge prijevoza i sve druge otpremne usluge u vezi s izvozom dobara, koje su prema odredbama članka 45. stavka 1. Zakon o PDV-u oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza.
Izvoznim isporukama smatraju se isporuke naručiteljima sa sjedištem u inozemstvu (primateljima) za koje postoje carinske deklaracije o obavljenom izvoznom carinjenju i koje su naplaćene u skladu s posebnim propisima.
 
I.10. Iskazuju se podaci iz stupca 16 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama iz članka 43., 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53., 54. i 56. Zakona o PDV-u koje su oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza. Na ovom rednom broju upisuje se i podaci o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz članka 14. Zakona o PDV-u.
 
II. Iskazuju se podaci o ukupno obavljenim oporezivim transakcijama (poreznim osnovicama) i iznosima PDV-a.
 
II.1. Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u, te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi 5%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 17, odnosno 18 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke iz članka 4. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o PDV-u kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima.
 
II.2. Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u nepoduzetničke svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u, te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi 10%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 19, odnosno 20 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke iz članka 4. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o PDV-u kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima.
 
II.3. Upisuju se podaci o svim izdanim računima, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u nepoduzetničke svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona, te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi 25%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama, kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje podliježu posebnom postupku oporezivanja marže, zatim podaci o posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija, podaci o posebnom postupku za prodaju putem javne dražbe, te podaci o posebnom postupku oporezivanja investicijskog zlata ako je porezni obveznik primijenio redovni postupak oporezivanja. U posebnim postupcima kao porezna osnovica upisuje se samo ostvarena razlika u cijeni. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 21, odnosno 22 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, zatim zbroj iznosa iz stupaca 10 odnosno 11 iz Evidencije o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marža (obrazac PDV-MI), kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu poreza na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju na 30% odnosno 100% iznosa troška amortizacije za osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih koji obračunavaju i plaćaju poduzetnici koji su koristili pravo na odbitak pretporeza pri nabavi tih dobara nabavljenih do 31.12.2009. Porezni obveznik podatke o takvom izračunu vlastite potrošnje osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Ovdje se upisuju i podaci o ranije obavljenim isporukama koje su bile oporezive po stopi 22% i 23%.
 
II.4. Iskazuje se vrijednost primljenih isporuka u tuzemstvu i pripadajućeg PDV-a kod kojih je došlo do prijenosa porezne obveze na primatelja isporuke, pa je primatelj obvezan prema članku 75. stavku 3. Zakona o PDV-u obračunati i platiti PDV.
 
II.5. Upisuje se vrijednost stečenih dobara unutar Europske unije iz članka 4. stavka 1. točke 2., članka 7. stavka 3. i 4. i članka 9. stavka 4. Zakona o PDV-u i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 5%.
 
II.6. Upisuje se vrijednost stečenih dobara unutar Europske unije iz članka 4. stavka 1. točke 2., članka 7. stavka 3. i 4. i članka 9. stavka 4. Zakona o PDV-u i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 10%.
 
II.7. Upisuje se vrijednost stečenih dobara unutar Europske unije iz članka 4. stavka 1. točke 2., članka 7. stavka 3. i 4. i članka 9. stavka 4. Zakona o PDV-u i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 25%.
 
II.8. Upisuje se vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 5% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona o PDV-u.
 
II.9. Upisuje se vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 10% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona o PDV-u
 
II.10. Upisuje se vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 25% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona o PDV-u
 
II.11. Upisuje se vrijednost isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 10% u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.
 
II.12. Upisuje se vrijednost primljene isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 25% u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.
 
II.13. Na ovom rednom broju upisuju se podaci o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 45. stavak 2. Zakona o PDV-u). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.
 
II.14. Upisuju se podaci o vrijednosti uvezenih dobara i obračunanom PDV-u pri uvozu u smislu članka 76. stavka 8. Zakona o PDV-u.
 
III. Iskazuje se ukupna vrijednost primljenih isporuka i obračunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga.
 
III.1. Upisuju se podaci o pretporezu sadržanom u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su izdani računi prema članku 79. i 80 Zakona o PDV-u, po kojima se može odbiti pretporez, odnosno upisuju se podaci iz članka 58. stavka 1. Zakona o PDV-u. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju zbroj stupaca 6, 7 i 8 (osnovica) i zbroj stupaca 11, 13 i 15 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke i za predujmove za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 6, 7 i 8 Knjige primljenih (ulaznih) računa. Ovdje se upisuju podaci o naknadnim ispravcima pretporeza koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa PDV-a 22% ili 23%.
 
III.2. Upisuju se podaci o vrijednosti primljene isporuke i pretporezu što ga je porezni obveznik primatelj isporuke obračunao temeljem članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u.
 
III.3. Upisuju se podaci iz članka 58. stavka 3. Zakona o PDV-u, odnosno podaci o vrijednosti stečenih dobara unutar Europske unije i iznosu PDV-a što ga je porezni obveznik primatelj obračunao na takvo stjecanje dobara. 
 
III.4. Upisuju se podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona o PDV-u, odnosno podaci o vrijednosti primljenih usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica, kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona o PDV-u.
 
III.5. Upisuju se podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona o PDV-u, odnosno podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije i u trećim zemljama), kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a obračunanog u okviru trostranih poslova iz članka 10. stavka 4. Zakona o PDV-u.
 
III.6. Upisuju se podaci o vrijednosti uvezenih dobara i obračunanom iznosu PDV-a koji porezni obveznik može odbiti u skladu s člankom 58. stavkom 2. Zakona o PDV-u.
 
III.7. Upisuju se podaci o ispravcima odbitka pretporeza iz članka 63., 64. i 65. Zakona o PDV-u. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz prijavu PDV-a priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu poreza u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus (+).
 
IV. Iskazuje se podatak o obvezi PDV-a u obračunskom razdoblju za uplatu ili za povrat. Ako je PDV po obavljenim isporukama pod II. veći od iznosa pretporeza u primljenim isporukama iz točke III. ovoga obrasca iskazuje se obveza za uplatu i obrnuto, ako je iznos pretporeza pod III. veći od iznosa obveze pod II. iskazuje se pravo na povrat PDV-a.
 
V. Iskazuju se podaci o neuplaćenom PDV-u do dana podnošenja prijave PDV-a po prethodnom obračunu odnosno o pretplati PDV-a (poreznom kreditu) iz ranijeg obračunskog razdoblja.
 
VI. Iskazuju se podaci o ukupnoj razlici PDV-a za uplatu odnosno povrat. Ova razlika rezultat je obračuna PDV-a za obračunsko razdoblje i prenesene obveze odnosno preplate (kredita) iz prethodne prijave.
 
VII. Upisuje se postotak prava na odbitak pretporeza izračunanog na temelju isporuka prethodne kalendarske godine.
 
3. Usporedba polja Zbirne prijave sa poljima prijave PDV-a i VIES sustava
 
Podaci iskazani u Zbirnoj prijavi uspoređuju se sa podacima iskazanima u prijavi PDV-a (Obrascu PDV).
 
Vrijednost isporuka iskazanih u rednom broju I.3. Obrasca PDV ne može biti manja od zbroja vrijednosti isporuka iskazanih u Zbirnoj prijavi u polju (15), (16) i (17).
 
Zbroj vrijednosti obavljenih usluga iz rednog broja (18) Zbirne prijave mora biti jednak vrijednosti obavljenih usluga iskazanih u rednom broju I.4 Obrasca PDV.
  
4. Usporedba polja Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU sa poljima prijave PDV-a i VIES sustava
 
Podaci iskazani u Prijavi za stjecanje uspoređuju se sa podacima iskazanima u prijavi PDV-a (Obrascu PDV).
 
Zbroj vrijednosti stečenih dobara iskazanih u polju (13) Prijave za stjecanje može biti jednak ili manji od zbroja rednih brojeva II.5., II.6. i II.7. PDV obrasca.
 
Zbroj vrijednost primljenih usluga iskazanih u polju (14) Prijave za stjecanje mora bi jednak zbroju rednih brojeva II.8., II.9. i II.10. PDV obrasca.
 
Što se tiče usporedbe podataka iskazanih u Prijavi za stjecanje sa podacima koje ćemo imati na raspolaganju iz VIES sustava, napominjemo da će se navedeni podaci moći uspoređivati sa podacima iz Zbirnih prijava koje podnose porezni obveznici iz drugih država članica. Što se tiče vrijednosti isporuke iskazane u Zbirnoj prijavi koju je iskazao porezni obveznik neke druge države članice i vrijednosti stjecanja koje je u Prijavi za stjecanje iskazao hrvatski porezni obveznik potrebno je napomenuti da države članice uglavnom zbog tečajnih razlika dopuštaju određena odstupanja budući da će strani porezni obveznik vrijednost iskazati u eurima ili nacionalnoj valuti, a hrvatski porezni obveznik vrijednost će iskazati u kunama. 
 

 

Povratak na prethodnu stranicu