Porez na dodanu vrijednost - Prijave PDV-a
Broj klase:410-19/13-01/208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-5
Zagreb, 17.06.2013
Uputa za popunjavanje Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S)

​1. Obveza popunjavanja i podnošenja Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge

 
Pravna ili fizička osoba koja je upisana u sustav poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) odnosno koja je registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj popunjava i podnosi Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge koje su joj obavile pravne i fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije. Obračunsko razdoblje za podnošenje Prijave je mjesec, a Prijava se podnosi u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.
 
Prijava se ne podnosi u slučaju da pravna ili fizička osoba registrirana za PDV u obračunskom razdoblju nije stekla dobra ili primila usluge iz drugih država članica Europske unije.
 
2. Stečena dobra i primljene usluge iz drugih države članice Europske unije koje se upisuju u Prijavu
 
2.1. Stečena dobra
 
Stjecanje dobara unutar Europske unije u tuzemstvu je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba u njihovo ime otpremi ili preveze stjecatelju u tuzemstvo iz druge države članice Europske unije. Takvo stjecanje dobara podliježe oporezivanju PDV-om pod uvjetom da su dobra iz druge države članice isporučena stjecatelju registriranom za potrebe PDV-a koji dobra stječe za svoju gospodarsku djelatnost ili pravna osoba koja nije porezni obveznik i prešla je prag stjecanja u iznosu od 77.000,00 kuna ili je od njega odustala te da je isporuku stjecatelju uz naknadu u okviru svoje gospodarske djelatnosti obavio porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u drugoj državi članici.
 
2.2. Primljene usluge
 
Primljenim uslugama iz druge države članice Europske unije smatraju se usluge koje primatelju pravnoj ili fizičkoj osoba registriranoj za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obave pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije, a za koje je primatelj obvezan platiti PDV u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 
U Prijavu se ne upisuju usluge koje su oslobođene PDV-a u tuzemstvu.
 
2.3. Popunjavanje Prijave (Obrasca PDV-S)
 
U polja Prijave upisuje se:
 
(1) naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave
(2) naziv nadležne ispostave Porezne uprave
(3) PDV identifikacijski broj pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj (PDV identifikacijski broj sastoji se od kôda HR plus 11 znamenaka - OIB)
(4) naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika (naziv, odnosno ime i prezime moraju biti ispravno napisani, kao i oblik pravne osobe)
(5) adresa poreznog obveznika (mjesto, ulica i broj)
(6) PDV identifikacijski broj pravne poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika
(7) mjesec i godina za koje se podnosi Prijava
(8) redni broj isporuke
(9) kôd države članice Europske unije u kojoj je isporučitelj dobara i usluga pravna ili fizička osoba registrirana za potrebe PDV-a
(10)  PDV identifikacijski broj isporučitelja, pravne ili fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u državi članici sjedišta, bez kôda države članice
(11)  vrijednost stečenih dobara iz druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom isporučitelju dobara. Tu se upisuje vrijednost stečenih dobara iz druge države članice koje podliježu oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj.
(12)  vrijednost primljenih usluga iz druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom isporučitelju, a za koje je primatelj obvezan platiti PDV u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
(13)  upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih stečenih dobara iskazanih u polju (11)
(14)  upisuje se ukupan zbroj vrijednosti svih primljenih usluga iskazanih u polju (12)
(15)  ime i prezime osobe koja je sastavila obračun i jamči za istinitost prijavljenih podataka
(16)  potpis
(17)  broj telefona, telefaxa i e-mail putem kojeg se može kontaktirati sa (ili u vezi s) poreznim obveznikom.
 
3. Ispravci podataka za protekla razdoblja
 
U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Prijava, podnosi se nova Prijava.
 
4. Prekršajne odredbe
 
Ako Prijavu ne podnese ili ju ne podnese u propisanom roku ili ne iskaže sve propisane podatke porezni obveznik biti će kažnjen novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu