Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/13-01/302
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 12.07.2013
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za djelatnosti od javnog interesa

​U Narodnim novinama broj 85/13 objavljen je Ispravak Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost prema kojem je člankom 64. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13) propisano da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju isporuke iz članka 39. stavka 3. Zakona ne mogu primjenjivati oslobođenje iz navedenog članka. Obzirom da kod privatnih ustanova i dalje postoje određene nedoumice postavljena su pitanja što je kriterij za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kod privatnih ustanova, odnosno da li je kriterij da je privatna ustanova obveznik poreza dobit te ostvaruje i/ili isplaćuje dobit.

 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, u članku 39. stavku 1. točkama b), g), h), i), l), m) i n) propisana su oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa. Navedenim se člankom Zakona taksativno nabrajaju institucije odnosno osobe za koje se navedeno oslobođenje odnosi. Nadalje, odredbama članaka 48. do 63. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima se u skladu s danim ovlastima dodatno razrađuju zakonske odredbe, navode se ostale institucije odnosno osobe, za koje se prema načinu obavljanja djelatnosti, smatra da obavljaju djelatnosti od javnog interesa te se i na institucije odnosno osobe navedene u Pravilniku odnosi Zakonom propisano oslobođenje.
 
Prema tome institucije odnosno osobe navedene bilo u članku 39. stavku 1. točkama b), g), h), i), l), m) i n) Zakona ili u člancima 48. do 63. Pravilnika oslobođene su plaćanja PDV-a neovisno o tome da li su obveznici poreza na dobit ili nisu, te neovisno o tome da li ostvarenu dobit dijele ili ne.
 
Primjenjujući članak 64. Pravilnika proizlazi da se oslobođenje od plaćanja PDV-a utvrđuje ovisno o činjenici je li netko obveznik poreza na dobit samo kod onih institucija odnosno osoba koje nisu navedene niti člankom 39. stavkom 1. točkama b), g), h), i), l), m) i n) Zakona niti člancima 48. do 63. Pravilnika.
 
Za obavljanje djelatnosti iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona obveznicima PDV-a smatraju se primjerice trgovačka društva, koja su obveznici poreza na dobit, obzirom da trgovačka društva nisu navedena kao institucije odnosno osobe bilo u članku 39. stavku 1. točkama b), g), h), i), l), m) i n) Zakona ili u člancima 48. do 63. Pravilnika.
 
U vezi konkretno postavljenog pitanja, privatne ustanove koje obavljaju djelatnosti iz članka 39. stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) Zakona, smatraju se institucijama odnosno osobama koje su oslobođene plaćanja PDV-a neovisno o tome da li su obveznici poreza na dobit ili nisu, te neovisno o tome da li ostvarenu dobit dijele ili ne.
 
Stoga napominjemo da se oslobođenja od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa propisana Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine nisu promijenila u odnosu na oslobođenja koja su bila propisana Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95 do 136/12) koji je bi na snazi do 1. srpnja 2013. godine.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu