Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/3238
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 13.09.2013
Obveze fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

​Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, koji se odnosi na obvezu fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 133/12 - dalje Zakon) za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama krajnjem potrošaču. Upit obveznika sastoji se u nedoumici je li porezni obveznik koji prodaje isključivo svoje poljoprivredne proizvode obveznik izdavanja računa i fiskalizacije izdanih računa.

Na postavljeni upi odgovaramo kako slijedi.

Temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se

1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i

2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12), za sve djelatnosti koje obavljaju osim.

1. za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa (prema posebnim propisima) te

2. za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije (članak 5. Zakona).

Iznimno od članka 3. Zakona, obveznikom fisklaizacije ne smatra se porezni obveznik za promete ostvarene prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima sukladno članku 5. stavku 4. Zakona, bez obzira na porezni status obveznika fiskalizacije definiran u članku 3. Zakona.

Ova iznimka se odnosi isključivo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, pri čemu se pod prodajom poljoprivrednih proizvoda podrazumjeva prodaja od strane samog proizvođača, a ne preprodaja poljoprivrednih proizvoda drugih proizvođača. Ovo se izuzeće odnosi na one proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji svoje proizvode sami prodaju na tržnicama ili drugim otvorenim prostorima.

Obvezu izdavanja računa, iz područja poreznih propisa, reguliraju Opći porezni zakon (Narodne novine, broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, i 73/13), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13) i Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12). Opći porezni zakon između ostalog propisuje izuzeće od obveze izdavanja računa ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima, dok  Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje obvezu izdavanja računa za isporuku drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, što bi se odnosilo na veleprodaju bilo kojeg proizvoda pa i vlastitog poljoprivrednog proizvoda.

Slijedom navedenog, u ovom slučaju porezni obveznik (društvo, proizvođač vlastitog poljoprivrednog proizvoda) nije obvezan izdavati račune kada vlastiti poljoprivredni proizvod prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima, odnosno štandovima i klupama na tržnicama i izvan tržnica na malo, no kad je riječ o veleprodaji, odnosno prodaji drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, račun mora izdati.

Također, obveznik nije obvezan fiskalizirati izdane račune za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda prema članku  5. Zakona, bez obzira na porezni status definiran člankom 3. Zakona, odnosno pravnu osobnost i bez obzira na eventualnu obvezu izdavanja računa prema drugom propisu.

Povratak na prethodnu stranicu