Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/13-01/2326
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 16.09.2013
Mišljenje u vezi tumačenja i primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja vezano uz naknade za autorska prava za knjige
Postavljen je upit u vezi tumačenja i primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja vezano uz naknade za autorska prava za knjige. Hrvatsko društvo, kao nakladnička kuća u Hrvatskoj, kupuje prava za objavljivanje knjige od svog partnera, književne agencije iz Mađarske, koja zastupa autora knjige koji je rezident Švedske. Mađarski partner hrvatskom društvu ispostavlja račun na ukupan iznos autorskih prava te hrvatsko društvo vrši uplatu na njegov žiro račun. Pitanje koje se postavlja je da li se u navedenom slučaju primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Mađarske, s obzirom da mađarski partner ispostavlja račun i uplata se vrši na njegov žiro račun, ili se primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je stvarni korisnik, autor knjige, rezident (u predmetnom slučaju Švedske). Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.
 
Članak 12., stavak 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 11/97) propisuje da se autorske naknade nastale u državi ugovornici i isplaćene rezidentu druge države ugovornice oporezuju samo u toj drugoj državi ako je takav primatelj stvarni korisnik autorskih naknada. Pri tome je bitno obratiti pažnju na pojam „stvarni korisnik“.
 
Iako navedeni pojam nije precizno definiran niti u OECD Modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, niti u Komentarima istoga kao ni u zakonodavstvima zemalja članica OECD, međunarodna teorija pod ovim pojmom podrazumijeva punopravnog vlasnika autorskih naknada, sa svim pravima na neposredno uživanje pogodnosti od takvog dohotka. Isto tako, porezna zakonodavstva nekih zemalja propisuju da su primatelji autorskih naknada koji imaju pravo na pogodnosti iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, istovremeno, i stvarni korisnici autorskih naknada, ukoliko su u stanju prezentirati odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje njihov status stvarnog korisnika, odnosno da će država izvora autorskih naknada (za potrebe primjene pogodnosti iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – u predmetnom slučaju, oporezivanja nižom stopom poreza po odbitku na autorske naknade) primatelja autorskih naknada smatrati njihovim stvarnim vlasnikom, ukoliko je primatelj osoba kojoj se, prema zakonima države izvora, takav dohodak pripisuje za porezne svrhe.
 
Iz navedenog je razvidno da je, u predmetnom slučaju, bitno utvrditi stvarnog korisnika naknada za autorska prava za knjige, odnosno je li stvarni korisnik društvo iz Mađarske ili autor knjige iz Švedske. Ukoliko je partner iz Mađarske samo i isključivo posrednik i dostavljač knjiga, ne smatra se stvarnim korisnikom autorskih naknada. No, mađarsko društvo se može smatrati stvarnim korisnikom autorskih naknada ukoliko između mađarskog društva i autora knjige (u predmetnom slučaju rezidenta Švedske) postoji komercijalni ugovor kojim se ustupa pravo korištenja autorskog djela, odnosno knjige, na temelju kojeg nerezident – mađarsko društvo u Republici Hrvatskoj ostvaruje autorske naknade te iz kojega se nedvosmisleno može zaključiti da je mađarsko društvo osoba koja je stvarni korisnik autorskih naknada, odnosno da je osoba koja ima pravo korištenja autorskog prava za knjige koje su predmet tog ugovora.
 
Zaključno razmatranje je da ukoliko je mađarskom društvu ustupljeno pravo na autorske naknade za knjige te isto može dokazati navedenu činjenicu, može se smatrati stvarnim korisnikom te će se shodno, u predmetnom slučaju, primijeniti članak 12. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Mađarske i pogodnosti koje iz istoga proizlaze. Ukoliko je mađarsko društvo samo primatelj autorskih naknada u ime autora knjige te se stvarnim korisnikom smatra sam autor knjige (u predmetnom slučaju rezident Švedske) primijeniti će se odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i države čiji je autor knjige rezident (u predmetnom slučaju Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske (preuzet, „Narodne novine“ br. 53/91)).

Povratak na prethodnu stranicu