Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/2895
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 04.09.2013
Obveza izdavanja računa i obveza fiskalizacije prilikom prodaje tjednih novina putem kolpotera

​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u smislu obveze izdavanja računa, a u svezi toga i obveze fiskalizacije prilikom prodaje tjednih novina putem kolportera.
 
Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ), kao i posebnim poreznim propisima:  Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) i Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12)
 
Izuzeća od obveze izdavanja računa propisana su također OPZ-om, kao i posebnim poreznim propisima. OPZ propisuje izuzeća od obveze izdavanja računa, i to člankom 54.b prema kojemu se računi ne moraju izdavati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima. 
 
Vezano uz obvezu fiskalizacije, temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa (posebne odredbe Zakona) te za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Zakonom je propisano da se postupak fiskalizacije izdavanja računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, a postupak fiskalizacije izdavanja računa provode na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.
 
Sukladno navedenom, pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili obveznici poreza na dobit, koji posluju sredstvima koja se prema Zakonu smatraju gotovinom, podliježu obvezi fiskalizacije izdavanja računa ukoliko se smatraju obveznicima izdavanja računa prema nekom općem ili posebnom propisu.
 
Zaključno, izuzeće od obveze izdavanja računa propisano člankom 54.b OPZ-a odnosi se samo na maloprodaju dnevnog tiska, a kod poreznog obveznika iz dostavnog spiska radi se o prodaji tjednih novina, te u tom slučaju kolporteri trebaju izdavati račune, a samim time podliježu i obvezi fiskalizacije izdavanja računa.
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 
 

Povratak na prethodnu stranicu