Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-1
Zagreb, 29.05.2013
Porez na dodanu vrijednost promjene za izvoznike i uvoznike od 1. srpnja 2013.

​Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji ukida se granica prema državama članicama Europske unije, te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza. Izvoz i uvoz od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao pojam postojat će samo s trećim zemljama odnosno zemljama koje nisu države članice Europske unije. U vezi s navedenim u nastavku navodimo promjene u vezi s izvozom i uvozom dobara od 1. srpnja 2013. godine.
 
 
1. Izvoz u treće zemlje (zemlje koje nisu članice Europske unije)
 
Izvoz u zemlje koje nisu članice Europske unije biti će i dalje oslobođen poreza na dodanu vrijednost, postupak oslobođenja ostaje isti kao što je i sada, što znači da za porezne obveznike koji izvoze u treće zemlje ne dolazi do promjena u vezi s oporezivanjem porezom na dodanu vrijednost.
Izvozne isporuke porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iskazivat će u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) kao i sada.
 
2. Isporuke dobara u države članice Europske unije
 
2.1. Isporuke dobara poreznim obveznicima u druge države članice Europske unije
 
Kod isporuke dobara u druge države članice Europske unije pojam „izvoz“ zamjenjuje se pojmom „isporuke dobara unutar Europske unije“.
 
Od 1. srpnja 2013. godine ukidaju se fiskalne granice, što znači da isporuke dobara između Republike Hrvatske i drugih država članica više nisu u nadležnosti Carinske uprave, nego Porezne uprave koja će pomoću raspoložive poslovne dokumentacije izvršavati provjere u vezi isporučenih dobara u druge države članice.
 
Poreznim obveznicima koji obavljaju isporuke dobara u druge države članice Europske unije biti će potreban PDV identifikacijski broj, kako bi mogli obavljati isporuke dobara na zajedničkom tržištu Europske unije.
 
Isporuka dobara unutar Europske unije bit će oslobođena poreza na dodanu vrijednost uz uvjet da je dobro napustilo područje Republike Hrvatske i da strani porezni obveznik ima važeći PDV identifikacijski broj u svojoj državi članici, te da su PDV identifikacijski brojevi iskazani na računu.
 
Hrvatski porezni obveznik koji izvozi morat će provjeriti valjanost PDV identifikacijskog broja poslovnog partnera iz druge države. Provjeru PDV identifikacijskih brojeva poslovnih partnera iz drugih država članica moći će obaviti putem:
- web stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
- web stranice Porezne uprave
- elektroničke pošte upućene Poreznoj upravi
- telefonskog poziva upućenog Poreznoj upravi
 
Provjera će se moći obaviti na dvije razine:
- razina 1 - provjerava se samo valjanost PDV identifikacijskog broja,
- razina 2 - provjerava se valjanost PDV identifikacijskog broja, naziv/ime i adresa poslovnog partnera.
 
Hrvatski porezni obveznici koji obavljaju isporuke unutar Europske unije stranom poreznom obvezniku izdat će račun u kojem će uz ostale propisane podatke obavezno navesti svoj PDV identifikacijski broj, PDV identifikacijski broj stranog poreznog obveznika te naznaku članka Zakona o porezu na dodanu vrijednost (sada članak 41. stavak 1. točka a) Konačnog prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost) ili Direktive 2006/112/EZ (članak138. stavak 1.) kojim je to oslobođenje popisano. Takve isporuke iskazivat će se u Obrascu PDV, pod točkom I. (Isporuke koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene), pod točkom 3.
 
Nadalje hrvatski porezni obveznici za obavljene isporuke unutar Europske unije poreznim obveznicima iz drugih država članica podnose do 20. u mjesecu za prethodni mjesec Obrazac PDV-a i Zbirnu prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije. Podaci o isporukama dobara iz Obrasca PDV-a uspoređivati će se sa podacima iz Zbirne prijave.
Zbirna prijava ne podnosi se za obračunsko razdoblje (kalendarski mjesec) u kojem porezni obvezni nije obavljao isporuke dobara unutar Europske unije.
 
Hrvatski porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici poreza na dodanu vrijednost, već postaju mjesečni.
 
2.2. Isporuke dobara građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u drugoj državi članici EU
 
Hrvatski porezni obveznici koji će imati PDV identifikacijski broj kod isporuka dobara građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u drugoj državi članici Europske unije bit će obvezni na isporučena dobara obračunati hrvatski porez na dodanu vrijednost, a takve isporuke iskazivat će u Obrascu PDV, pod točkom II. (Oporezive transakcije), pod točkama 1., 2. ili 3.
Međutim ako će prijeći ili odustati od praga isporuke koji je propisala druga država članica Europske unije bit će obvezni registrirati se za potrebe poreza na dodanu vrijednost u toj državi članici i na sve daljnje isporuke u toj državi članici obračunavati porez na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te države članice. Podaci o takvim isporukama iskazivat će se u Obrascu PDV, pod točkom I. (Isporuke koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene), pod točkom 2.
 
Potrebno je napomenuti da se isporuke dobara građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u drugoj državi članici Europske unije ne iskazuju u Zbirnoj prijavi.
 
2.3. Isporuku dobara obavljaju fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a
 
Ako isporuku dobara u drugu državu članicu obavlja primjerice hrvatski mali porezni obveznik, porezni obveznik koji obavlja isporuke koje su oslobođene poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza tada se ne radi o isporuci dobara unutar Europske unije, i porez na dodanu vrijednost neće obračunati ni tuzemni isporučitelj, niti će obvezu za obračun poreza na dodanu vrijednost imati kupac tih dobara u drugoj državi članici.
 
3. Uvoz iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice Europske unije)
 
Uvoz iz zemalja koje nisu članice Europske unije porezom na dodanu vrijednost oporezivati će se kao i sada, što znači da će Carinska uprava i dalje biti nadležna za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu.
Obzirom na navedeno postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost uvoza iz trećih zemalja ostaje isti kao što je i sada. Uvoz dobara porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iskazivat će u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) kao i sada.
Naglašava se da postoji mogućnost da na temelju rješenja Ministarstva financija – Porezne uprave prilikom uvoza porezni obveznici fizički ne uplaćuju porez na dodanu vrijednost već da za njih to bude obračunska kategorija, što znači da će u istoj prijavi poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i isti taj porez iskazat će kao pretporez u odgovarajućem polju prijave poreza na dodanu vrijednost. Obračunska kategorija neće biti u primjeni odmah 1. srpnja 2013., obzirom da je za primjenu obračunske kategorije pri uvozu nužno donošenje Pravilnika, stoga do donošenja Pravilnika ostaje sve isto kao sada.
 
4. Stjecanje dobara iz drugih država članica Europske unije
 
4.1. Tuzemni porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost stječe dobra iz druge države članice
 
Kod stjecanja dobara iz drugih država članica Europske unije pojam „uvoz“ zamjenjuje se pojmom „stjecanje dobara unutar Europske unije“.
 
Obzirom da se od 1. srpnja 2013. godine ukidaju fiskalne granice, stjecanje dobara unutar Europske unije, neće biti u nadležnosti Carinske uprave, nego Porezne uprave koja će pomoću raspoložive poslovne dokumentacije izvršavati provjere u vezi stjecanja dobara iz drugih država članica u Republici Hrvatskoj.
 
Hrvatskim poreznim obveznicima koji obavljaju stjecanje dobara unutar Europske unije bit će potreban PDV identifikacijski broj, kako bi mogli imati oporezivo stjecanje u Republici Hrvatskoj. U slučaju da hrvatski porezni obveznik nema PDV identifikacijski broj isporučitelj dobara iz druge države članice na obavljenu isporuku dobara obračunat će porez na dodanu vrijednost u skladu sa propisima svoje države članice.
 
Stjecanje dobara unutar Europske unije oporezivo je porezom na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj, pa je hrvatski porezni obveznik koji stječe dobra obvezan na takvo stjecanje dobara obračunati porez na dodanu vrijednost u skladu s hrvatskim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
 
Stjecanje dobara unutar Europske unije i obračunani porez na dodanu vrijednost na stjecanje porezni obveznik iskazuje u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV), ali u istoj prijavi iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog poreza, što znači da ne dolazi do fizičkog plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Takav način obračuna poreza na dodanu vrijednost na stjecanje dobara znatno će poboljšati likvidnost poreznih obveznika.
Također bitno je naglasiti da je porezni obveznik obvezan podnijeti i Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S).
Navedeni obrasci (Obrazac PDV i Obrazac PDV-S) podnose se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Obrazac PDV-S ne podnosi se za obračunsko razdoblje (kalendarski mjesec) u kojem porezni obveznik nije imao stjecanje dobara unutar Europske unije.
Ističe se da hrvatski porezni obveznici koji obavljaju stjecanje dobara unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici poreza na dodanu vrijednost, već postaju mjesečni.
 
4.2. Dobra iz druge države članice stječu porezni obveznici i pravne osobe koje nisu porezni obveznici, a koji nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost
 
 Kada dobara iz druge države članice stječu porezni obveznici odnosno mali porezni obveznici i obveznici koji obavljaju isključivo oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza koji nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost te pravne osobe koje nisu porezni obveznici bitan je prag stjecanja koji iznosi 77.000,00 kuna.
 
 Naime, ako dobra iz druge države članice stječu porezni obveznici odnosno mali porezni obveznici i obveznici koji obavljaju isključivo oslobođene isporuke bez prava na odbitak pretporeza koji nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i pravne osobe koje nisu porezni obveznici tada će im isporučitelj dobara iz druge države članice na isporučena dobra obračunati porez na dodanu vrijednost u skladu s propisima te države članice.
 
Međutim u slučaju da navedeni porezni obveznici prijeđu prag stjecanja 77.000.00 kuna, tada su obvezni od Porezne uprave zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja, temeljem kojeg im dobavljač iz druge države članice na obavljenu isporuku dobara neće zaračunati porez na dodanu vrijednost svoje države članice već će navedeni tuzemni porezni obveznici koji su prešli prag stjecanja biti obvezni u Republici Hrvatskoj obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost na stjecanje dobara.
 
Ti porezni obveznici također će biti obvezni za ono obračunsko razdoblje u kojem su imali stjecanje podnijeti prijavu poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV), u njoj će iskazati samo obračunani porez na dodanu vrijednost na stjecanje, ali ne i pravo na odbitak tako obračunanog poreza, što znači da kod njih dolazi do fizičkog plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Obračunani porez na dodanu vrijednost na stjecanje ovi porezni obveznici ne mogu odbiti iz razloga što nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.
Također naglašava se da su takvi porezni obveznici i pravne osobe koje nisu porezni obveznici obvezni podnijeti i Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S).
Navedeni obrasci (Obrazac PDV i Obrazac PDV-S) podnose se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a podnosit će se samo za obračunska razdoblja u kojima su imali stjecanje dobara unutar Europske unije.
 
U vezi s pragom stjecanja napominjemo da porezni obveznici i pravne osobe koje nisu porezni obveznici, a koji nisu upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost mogu odustati od praga stjecanja na način da podnesu pisanu izjavu da odustaju od praga stjecanja i time se obvezuju na rok od dvije godine. U tom slučaju prije prvog stjecanja dobara iz druge države članice Poreznoj upravi trebaju podnijeti zahtjev za  dodjelu PDV identifikacijskog broja, pa će od prvog stjecanja biti obvezni platiti hrvatski porez na dodanu vrijednost na stečena dobra i podnijeti propisane prijave odnosno Obrazac PDV i Obrazac PDV-S.
 
5. Strani porezni obveznici koji prijeđu prag isporuke u Republici Hrvatskoj
 
Strani porezni obveznici koji imaju PDV identifikacijski broj u državi članici sjedišta prilikom isporuka dobara građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u Republici Hrvatskoj na isporučena dobara će obračunavati porez na dodanu vrijednost u svojoj državi dok ne prijeđu prag isporuke u iznosu od 270.000,00 kuna. Potrebno je napomenuti da strani poreznici obveznici mogu odustati od navedenog praga isporuke te će u tom slučaju na isporuku dobara građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u Republici Hrvatskoj obračunavati hrvatski porez na dodanu vrijednost. Strani porezni obveznici koji odustanu od praga isporuke moraju navedeno primjenjivati najmanje 2 kalendarske godine i moraju Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja, a danom dodjele PDV identifikacijskog broja ujedno se upisuju u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.
 

Povratak na prethodnu stranicu