Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/13-01/312
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 23.07.2013
Obavijest u vezi dodjele PDV identifikacijskog broja tijelima državne vlasti,tijelima državne uprave, tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama i drugim tijelima s javnim ovlastima

​Kada dobra što ih isporučuju porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije stječu tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: tijela), koja nisu upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) bitan je prag stjecanja propisan člankom 5. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) koji iznosi 77.000,00 kuna.

Naime, ako dobra iz druge države članice Europske unije stječu tijela tada će im isporučitelj dobara iz druge države članice na isporučena dobra obračunati PDV u skladu s propisima te države članice.
 
Međutim u slučaju da navedena tijela ostvare stjecanja dobara u vrijednosti preko 77.000,00 kuna, tada su obvezna 15 dana prije stjecanja dobara čijom će ukupnom vrijednosti prijeći 77.000,00 kuna, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja. Temeljem dodijeljenog PDV identifikacijskog broja koji će dostaviti dobavljaču iz druge države članice, dobavljač na obavljenu isporuku dobara neće zaračunati PDV svoje države članice već će tijela koja su prešla prag stjecanja biti obvezna u Republici Hrvatskoj obračunati i platiti PDV na stjecanje dobara.
 
Tijela kojima je dodijeljen PDV identifikacijski broj iz razloga jer su iz drugih država članica Europske unije stekli dobra u vrijednosti većoj od 77.000,00 kuna biti će obvezna za ono obračunsko razdoblje u kojem su imali stjecanje podnijeti Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S) i prijavu PDV-a (Obrazac PDV) u kojoj će iskazati samo obračunani PDV na stjecanje, ali ne i pravo na odbitak tako obračunanog poreza, što znači da kod njih dolazi do fizičkog plaćanja PDV-a. Obračunani PDV na stjecanje može se odbiti samo ako su tijela upisana u registar obveznika PDV-a temeljem obavljanja gospodarske djelatnost.
Navedeni obrasci (Obrazac PDV i Obrazac PDV-S) podnose se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a tijela će ih podnositi samo za obračunska razdoblja u kojima su imala stjecanje dobara unutar Europske unije.
 
U vezi s pragom stjecanja napominjemo da tijela koja nisu upisana u registar obveznika PDV-a mogu odustati od praga stjecanja na način da podnesu pisanu izjavu da odustaju od praga stjecanja i time se obvezuju na rok od dvije godine. U tom slučaju prije prvog stjecanja dobara iz druge države članice Poreznoj upravi trebaju podnijeti zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja, pa će od prvog stjecanja biti obvezna platiti hrvatski PDV na stečena dobra i podnijeti propisane prijave odnosno Obrazac PDV i Obrazac PDV-S.
 
Napominjemo da tijela kojima je PDV identifikacijski broj dodijeljen iz razloga što su prešla prag stjecanja ili su odustala od praga stjecanja, a koja nisu upisani u registar obveznika PDV,  dodijeljeni PDV identifikacijski broj trebaju koristiti u slučaju usluga koje su im obavili porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije, što znači da će u tom slučaju biti obvezni na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV.
 
Također skrećemo pažnju da dodjela PDV identifikacijskog broja tijelima iz razloga što su prešla prag stjecanja ili su odustala od praga stjecanja ne znači ujedno i upis u registar obveznika PDV-a.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu