Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/232
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-1
Zagreb, 28.06.2013
Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost prijevoznih sredstava od 1. srpnja 2013.

​Stupanjem na snagu novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13., dalje u tekstu: Zakon), usklađenog sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, stupaju na snagu i odredbe u vezi sa oporezivanjem prijevoznih sredstava, odnosno primjenom posebnih pravila oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) novih prijevoznih sredstava u odnosu na ostala dobra. Propisane su odredbe o stjecanju odnosno isporuci novih prijevoznih sredstava te odredbe o obvezama njihovih stjecatelja odnosno isporučitelja.
 
 
1. NOVA PRIJEVOZNA SREDSTVA
 
Zakonom je propisano da je, uz ostalo, predmet oporezivanja PDV-om i stjecanje novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije (dalje u tekstu: EU) u tuzemstvu koje obavi uz naknadu porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om (što znači da ta pravna osoba stjecanjem dobara iz drugih država članica nije prešla prag stjecanja u iznosu 77.000,00 kuna) ili kad takvo stjecanje obavi bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik.
Sukladno navedenom, prilikom stjecanja novih prijevoznih sredstava u RH porezni obveznik je uvijek njihov stjecatelj.
Također, poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice, što znači da se u tome slučaju poreznim obveznikom smatra i osoba koja inače nije obveznik PDV-a (primjerice građanin).
 
U svrhe oporezivanja PDV-om sljedeća dobra smatraju se prijevoznim sredstvima, pod uvjetom da su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara:
a) kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,
b) plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu i
c) zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama.
 
Novim prijevoznim sredstvima smatraju se navedena prijevozna sredstva koja ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
a) plovila i zrakoplovi su isporučeni unutar 3 mjeseca od datuma prve upotrebe, a za kopnena motorna vozila ovo razdoblje iznosi 6 mjeseci,
b) nisu prešla više od 6.000 km u slučaju kopnenih motornih vozila, nisu plovila više od 100 sati u slučaju plovila ili nisu letjela više od 40 sati u slučaju zrakoplova.
 
Navedeno primjerice znači da se plovilo smatra novim prijevoznim sredstvom u svrhe oporezivanja PDV-om ako je isporučeno u roku od 5 mjeseci od datuma prve upotrebe, a plovilo je ukupno 80 sati, odnosno osobni automobil koji je isporučen u roku od 7 mjeseci od datuma prve upotrebe, a prešao je 3.000 km prema njegovom kilometar satu smatra se novim prijevoznim sredstvom.
 
Prema naprijed navedenom, ako je primjerice osobni automobil isporučen u roku od 8 mjeseci od datuma prve uporabe, a ima 7.000 prijeđenih km prema njegovom kilometar satu, takav se automobil smatra rabljenim prijevoznim sredstvom i na njega se ne primjenjuju odredbe propisane za nova prijevozna sredstva, jer se rabljena prijevozna sredstva oporezuju u državi članici isporučitelja u slučaju isporuke fizičkim osobama (bez obzira je li isporučitelj primijenio redovni ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra), a u slučaju da isporuku rabljenih prijevoznih sredstava obavlja preprodavatelj, na takvu isporuku primjenjuje se posebni postupak oporezivanja marže koju ostvari preprodavatelj.
 
Obzirom da je datum prve upotrebe prijevoznog sredstva značajan pri utvrđivanju je li neko prijevozno sredstvo novo, datumom prve upotrebe smatra se datum prve registracije prijevoznog sredstva.
U slučaju kopnenih motornih vozila također se smatra datumom prve upotrebe kada je:
a) vozilo stavljeno na raspolaganje kupcu, a prevezeno je iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili
b) proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristio vozilo za izlaganje, a vozilo je prevezeno iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili
c) izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od gore navedenih uvjeta.
 
U slučaju plovila i zrakoplova također se smatra datumom prve upotrebe kada je:
a) proizvođač isporučio plovilo ili zrakoplov prvom kupcu ili
b) plovilo ili zrakoplov su prvi put dani na korištenje kupcu ili
c) proizvođač ili njegov zastupnik su prvi put koristili plovilo ili zrakoplov za izlaganje ili
d) izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od gore navedenih uvjeta.
 
 
2. STJECANJE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA UNUTAR EU
 
Zakonom se propisuje izraz „stjecanje dobara unutar Europske unije“ (dalje u tekstu: EU), a njime se zamjenjuje dosadašnji izraz uvoza ako se obavlja iz država koje su članice EU. Dakle, više se ne koristi pojam uvoza novih prijevoznih sredstava obavljenog u Hrvatsku kada se radi o nabavi novih prijevoznih sredstava iz država članica EU, već o stjecanju novih prijevoznih sredstava iz drugih država članica EU.
Mjesto stjecanja novih prijevoznih sredstava unutar EU je mjesto gdje njihov prijevoz ili otprema stjecatelju završava (načelo odredišta), neovisno o tome tko je njihov kupac, odnosno stjecatelj. To znači da je isporuka novih prijevoznih sredstava iz jedne države članice u drugu državu članicu oslobođena plaćanja PDV-a, sukladno propisanim uvjetima u članku 41. stavku 1. Zakona, a u državi članici u kojoj završava otprema novog prijevoznog sredstva nastaje oporezivo stjecanje.
 
2.1. PRIJAVA ZA STJECANJE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
 
Kupac, odnosno stjecatelj novog prijevoznog sredstva unutar Europske unije, bez obzira je li registriran za potrebe PDV-a ili nije, obveznik je plaćanja PDV-a te mora prijaviti stjecanje novog prijevoznog sredstva putem Prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava (Obrazac – Stjecanje NPS) najkasnije 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva, koju predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Napominjemo da tom postupku podliježu računi i ugovori sa datumom od 1. srpnja 2013., a iznimno i oni sa ranijim datumom ako do 1. srpnja 2013. nije podnijet zahtjev za carinjenje prijevoznog sredstva Carinskoj upravi.
U slučaju da je stjecatelj osoba koja nije upisana u registar obveznika PDV-a ili nema dodijeljen PDV identifikacijski broj, odnosno ako je osoba građanin mora to stjecanje prijaviti Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja, odnosno datuma računa ili ugovora. Stjecanje novog prijevoznog sredstva prijavljuje na Obrascu - Stjecanje NPS, a rok za plaćanje PDV-a je najkasnije 10 dana od dana stjecanja.
Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ili porezni obveznik koji ima dodijeljen PDV identifikacijski broj koji stječe novo prijevozno sredstvo mora stjecanje novog prijevoznog sredstva prijaviti Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja, odnosno datuma računa ili ugovora. Stjecanje novog prijevoznog sredstva navedena osoba prijavljuje na Obrascu - Stjecanje NPS, koji je objavljen na internetskoj stranici Porezne uprave, a iznos PDV-a iskazuje u prijavi PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je obavljeno stjecanje. Prijavu PDV-a porezni obveznik mora podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svojem sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja iz članka 84. stavka 2. Zakona. Obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje navedena osoba mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja iz članka 84. stavka 2. i 3. Zakona. Uz navedenu prijavu ta je osoba obvezna podnijeti i prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja iz članka 84. stavka 2. Zakona.
Navedeno znači da obveznik PDV-a, odnosno osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a prilikom obavljenog stjecanja novog prijevoznog sredstva podnosi prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU, odnosno Obrazac – Stjecanje NPS, iznos PDV-a iskazuje u prijavi PDV-a, odnosno Obrazac PDV kao i prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica EU, odnosno Obrazac PDV-S.
Stjecatelj, građanin i obveznik PDV-a, podnosi prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva u tri primjerka (jedan ostaje Poreznoj upravi, drugi je za stjecatelja, a treći za nadležno tijelo koji registrira prijevozno sredstvo). Po zaprimljenoj prijavi stjecanja NPS-a ispostava Porezne uprave evidentira podatke iskazane u prijavi u Aplikativnom podsustavu ISPU „Stjecanje novog prijevoznog sredstva (Obrazac NPS)“ te ovjerava sva tri primjerka prijava, i to na način da primitak prijave potvrđuje prijemnim štambiljem. Uz prijave prilaže se preslika računa ili kupoprodajnog ugovora te, ako postoji, preslika prometne dozvole, odnosno dokumenta o registraciji prijevoznog sredstva koji se zadržavaju u spisu predmeta. Obzirom da se radi o dokumentima na jezicima drugih država članica EU ne traži se prijevod, a može se po potrebi zatražiti ako to zahtijeva postupak utvrđivanja vrijednosti.
Za stjecatelje novog prijevoznog sredstva koji nisu registrirani za potrebe PDV-a i podmirili su ukupnu obvezu (obračunani iznos PDV-a i kamate) s osnove stjecanja novog prijevoznog sredstva izdat će se akt kojim se potvrđuje da je obračunani iznos PDV-a i naplaćen.  Navedeni akt (potvrda) spaja se s obrascem prijave i ovjerava pečatom. Dva primjerka ovjerene prijave i potvrde uručuju se stjecatelju.
Za stjecatelje novog prijevoznog sredstva koji su registrirani za potrebe PDV-a izdat će se akt kojim se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva. Navedeni akt (potvrda) spaja se s obrascem prijave i ovjerava pečatom. Dva primjerka ovjerene prijave i potvrde uručuju se stjecatelju.
Novo prijevozno sredstvo može se registrirati kod nadležnog tijela (MUP, Agencija za civilno zrakoplovstvo ili Lučka kapetanija) samo uz predočenje ovjerene prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava od nadležne ispostave Porezne uprave, uz napomenu da su stjecatelji koji nisu obveznici PDV-a obvezni pri registraciji prijevoznog sredstva kod nadležnog tijela predočiti navedenu prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva sa uključenom potvrdom o plaćenom PDV-u. Stjecatelji koji su obveznici PDV-a prilažu samo potvrdu Porezne uprave da je prijavljeno stjecanje novog prijevoznog sredstva putem Obrasca – Stjecanje NPS.
Prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava ne podnosi porezni obveznik koji nova prijevozna sredstva koristi za daljnju prodaju. Takav porezni obveznik, odnosno preprodavatelj koji stječe novo prijevozno sredstvo radi daljnje prodaje obračunava PDV u skladu sa redovnim postupkom oporezivanja i PDV iskazuje u redovnoj prijavi PDV-a, odnosno Obrascu PDV i podnosi prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica, odnosno Obrazac PDV-S, a pri daljnjoj isporuci novog prijevoznog sredstva u druge države članice građanima podnosi Obrazac – Isporuka NPS te Zbirnu prijavu.
Ovdje je bitno istaknuti da će porezni obveznik koji će obaviti stjecanje novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije imati pravo na odbitak pretporeza samo u dijelu u kojem se to sredstvo koristi u poslovne svrhe obzirom da su Zakonom propisana ograničenja odbitka pretporeza, a to znači da porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
Međutim, sukladno odredbama Zakona, porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza za plovila i zrakoplove kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te za osobne automobile i druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.
Ako se utvrdi da je iskazana vrijednost novog prijevoznog sredstva pri stjecanju neopravdano niska Porezna uprava može procijeniti osnovicu za obračun PDV-a pri stjecanju. Stoga, ako je iskazana vrijednost novog prijevoznog sredstva za 20% manja od vrijednosti tog prijevoznog sredstva iz Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila Hrvatske, Porezna uprava će poreznu osnovicu utvrditi procjenom. 
Također, napominjemo u vezi s nabavnom cijenom koja se iskazuje u Obrascu – Stjecanje NPS prema ugovoru, odnosno računu, Zakonom je propisano da ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a. Iznimno, porezni obveznik može primijeniti tečaj koji na dan nastanka obveze obračuna PDV-a objavi Europska središnja banka. Konverzija drugih valuta koje nisu euro vršit će se primjenom tečaja svake valute za euro.
Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna ako ne podnese ili ne podnese u roku prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava ili ako ne iskaže vrijednost stjecanja novih prijevoznih sredstava.
 
 
2.2. POPUNJAVANJE Obrasca – Stjecanje NPS
 
Obrazac – Stjecanje NPS podnosi se u tri primjerka, a u polja Obrasca upisuje se sljedeće:
• Podaci o kupcu/stjecatelju - ime i prezime/naziv te adresa stjecatelja u Republici Hrvatskoj te njegov PDV identifikacijski broj, odnosno osobni identifikacijski broj.
• Podaci o isporučitelju - ime i prezime/naziv, adresa u drugoj državi članici te PDV identifikacijski broj, odnosno porezni broj ili nacionalni identifikacijski broj isporučitelja u drugoj državi članici.
• Podaci o novom prijevoznom sredstvu - stavljanjem oznake 'x' u okvir za izbor ispred naziva prijevoznog sredstva treba odabrati o kojem se prijevoznom sredstvu radi (kopneno motorno vozilo, plovilo ili zrakoplov).
• Kopneno motorno vozilo
• Datum prve upotrebe - datum prve registracije motornog vozila. Također se smatra datumom prve upotrebe kada je vozilo stavljeno na raspolaganje kupcu, a prevezeno je iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili su proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristili vozilo za izlaganje, a vozilo je prevezeno iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili je izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od naprijed navedenih uvjeta.
• Broj prijeđenih kilometara - broj prijeđenih kilometara na kilometar satu motornog vozila
• Broj šasije (VIN oznaka) vozila - VIN oznaka se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka.
• Snaga motora u kilovatima.
• Radni obujam motora u kubičnim centimetrima.
• Vrsta motornog vozila kojoj pripada motorno vozilo za koje se prijavljuje isporuka. Navedeno se osobito odnosi na sljedeća motorna vozila:
- osobni automobil i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile,
- motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice,
- 'pick-up' vozilo s dvostrukom kabinom,
- 'ATV' vozilo.
• Marka vozila - treba biti što točnije određena.
• Model vozila - treba biti što točnije određen.
• Plovilo
• Datum prve upotrebe - datum prve registracije plovila. U slučaju plovila također se smatra datumom prve upotrebe kada je proizvođač isporučio plovilo prvom kupcu ili je plovilo prvi put dano na korištenje kupcu ili su proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristili plovilo za izlaganje ili izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od naprijed navedenih uvjeta.
• Broj sati plovljenja – upisuju se ukupni sati
• NIB  - nacionalni identifikacijski broj
• Dužina (u m)  - dužina plovila u metrima
• Marka plovila - marka plovila treba biti što točnije određena.
• Model plovila – model plovila treba biti što točnije određen.
•  Zrakoplov
• Datum prve upotrebe - datum prve registracije zrakoplova. Također se smatra datumom prve upotrebe kada je proizvođač isporučio zrakoplov prvom kupcu ili zrakoplov je prvi put dan na korištenje kupcu ili su proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristili zrakoplov za izlaganje ili izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od naprijed navedenih uvjeta.
• Broj sati letenja – upisuje se ukupan broj sati letenja
• Serijski broj zrakoplova – upisuje se serijski broj zrakoplova
• Težina pri polijetanju – upisuje se težina pri polijetanju u kilogramima
• Marka zrakoplova - treba biti što točnije određena
• Model zrakoplova - treba biti što točnije određen
• Datum dopreme u RH iz druge države članice (stjecanja), odnosno računa ili ugovora – upisuje se datum dopreme prijevoznog sredstva
• Broj računa, odnosno ugovora – upisuje se broj računa, odnosno ugovora
• Podaci za obračun i plaćanje PDV-a – nabavna cijena iz ugovora, odnosno računa
• Potpis kupca/stjecatelja - vlastoručni potpis stjecatelja odnosno podnositelja prijave. Ako je podnositelj prijave pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom.
 
3. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU
 
Isporuke novih prijevoznih sredstava koja prodavatelj, kupac ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, čija stjecanja dobara unutar Europske unije nisu predmet oporezivanja PDV-om ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, oslobođene su plaćanja PDV-a.
Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba (građanin) koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice.
Stoga, porezni obveznik koji isporuči novo prijevozno sredstvo u drugu državu članicu bilo kojoj osobi koja nije registrirana za potrebe PDV-a ispunjava Obrazac - Isporuka NPS, objavljen na internetskoj stranici Porezne uprave. Taj obrazac ispunjava i svaka osoba koja povremeno isporučuje novo prijevozno sredstvo uz primjenu oslobođenja plaćanja PDV-a  pod Zakonom propisanim uvjetima.
Isporučitelj, građanin i obveznik PDV-a, podnosi prijavu za isporuku novog prijevoznog sredstva u tri primjerka (jedan ostaje Poreznoj upravi, drugi je za isporučitelja, a treći za nadležno tijelo koji registrira prijevozno sredstvo). Uz prijavu prilaže se preslika računa ili kupoprodajnog ugovora te, ako postoji, preslika prometne dozvole, odnosno dokumenta o registraciji prijevoznog sredstva koji se zadržava u spisu predmeta.
U slučaju da porezni obveznik u trenutku podnošenja prijave nema dokaz o prijavljenom stjecanju u drugoj državi članici, na isporuku će se obračunati PDV.
Navedene osobe predaju Obrazac – Isporuka NPS Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana obavljene isporuke (povremeni isporučitelj predaje Poreznoj upravi u mjestu sjedišta, prebivališta odnosno uobičajenog boravišta). Po zaprimljenoj prijavi o isporuci novog prijevoznog sredstva Porezna uprava evidentira podatke iskazane u prijavi u Aplikativnom podsustavu „Isporuka novog prijevoznog sredstva“ ISPU-a te ovjerava sva tri primjerka prijave na način da primitak prijave potvrđuje prijemnim štambiljem. Ovisno o tome radi li se o isporuci koja je oslobođena od plaćanja PDV-a ili o oporezivoj isporuci izdat će akt kojim se poreznog obveznika oslobađa od plaćanja PDV-a ili akt temeljem kojeg se utvrđuje porezna obveza.
Prijava za isporuku novih prijevoznih sredstava ne podnosi se za isporuke novih prijevoznih sredstava u tuzemstvu i u treće zemlje, odnosno treća područja, koja su propisana člankom 3. stavkom 1. Zakona.
Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna, ako ne podnese ili ne podnese u roku prijavu za isporuke novih prijevoznih sredstava ili ako ne iskaže vrijednost isporuke novih prijevoznih sredstava.
 

  

3.1. POPUNJAVANJE Obrasca – Isporuka NPS
 
Obrazac Isporuka NPS podnosi se u tri primjerka, a u polja Obrasca upisuje se sljedeće:
 
• Podaci o isporučitelju - ime i prezime/naziv te adresa sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta isporučitelja u Republici Hrvatskoj te PDV identifikacijski broj, odnosno osobni identifikacijski broj isporučitelja u Republici Hrvatskoj.
• Podaci o kupcu/stjecatelju - ime i prezime/naziv, adresa sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta u drugoj državi članici te nacionalni identifikacijski broj stjecatelja u drugoj državi članici.
• Podaci o novom prijevoznom sredstvu - stavljanjem oznake 'X' u okvir za izbor ispred naziva prijevoznog sredstva treba odabrati o kojem se prijevoznom sredstvu radi (kopneno motorno vozilo, plovilo ili zrakoplov).
• Kopneno motorno vozilo
• Datum prve upotrebe - upisati datum prve registracije motornog vozila. Također se smatra datumom prve upotrebe kada je vozilo stavljeno na raspolaganje kupcu, a prevezeno je iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili su proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristili vozilo za izlaganje, a vozilo je prevezeno iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili je izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od naprijed navedenih uvjeta.
• Broj prijeđenih kilometara - broj prijeđenih kilometara na kilometar satu motornog vozila na dan podnošenja prijave
• Broj šasije (VIN oznaka) vozila – upisuje se VIN oznaka koja se sastoji od 17 slovnih i brojčanih oznaka
• Snaga motora - upisuje se snaga motora u kilovatima
• Radni obujam motora – upisuje se radni obujam motora u kubičnim centimetrima
• Vrsta motornog vozila kojoj pripada motorno vozilo za koje se prijavljuje isporuka
      Navedeno se osobito odnosi na sljedeća motorna vozila:
- osobni automobil i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile,
- motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice,
- 'pick-up' vozilo s dvostrukom kabinom,
- 'ATV' vozilo
• Marka vozila - treba biti što točnije određena
• Model vozila - treba biti što točnije određen
• Plovilo
• Datum prve upotrebe - datum prve registracije plovila. U slučaju plovila također se smatra datumom prve upotrebe kada je proizvođač isporučio plovilo prvom kupcu ili plovilo je prvi put dano na korištenje kupcu ili proizvođač ili njegov zastupnik su prvi put koristili plovilo za izlaganje ili izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od naprijed navedenih uvjeta.
• Broj sati plovljenja – upisuju se ukupni sati plovljenja
• NIB – upisuje se nacionalni identifikacijski broj
• Dužina plovila- upisuje se dužina plovila u metrima
• Marka plovila - marka plovila treba biti što točnije određena
• Model plovila – model plovila treba biti što točnije određen
• Zrakoplov
• Datum prve upotrebe - datum prve registracije zrakoplova. Također se smatra datumom prve upotrebe kada je proizvođač isporučio zrakoplov prvom kupcu ili je zrakoplov prvi put dan na korištenje kupcu ili su proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristili zrakoplov za izlaganje ili je izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Porezna uprava ne može utvrditi niti jedan od naprijed navedenih uvjeta.
• Broj sati letenja
• Serijski broj zrakoplova
• Težina pri polijetanju u kilogramima
• Marka zrakoplova - marka zrakoplova treba biti što točnije određena
• Model zrakoplova - model zrakoplova treba biti što točnije određen
• Datum i broj računa – upisuje se datum i broj računa
• Datum isporuke – upisuje se datum isporuke
• Prodajna cijena - upisuje se cijena po kojoj se novo prijevozno sredstvo isporučuje
• Dokaz o stjecanju u drugoj državi članici – ako isporučitelj posjeduje dokaz u trenutku podnošenja prijave potrebno je upisati „X“
• Podaci o stjecanju novog prijevoznog sredstva koje se isporučuje
• Broj računa/dokumenta o uvozu/ugovora - upisati broj računa, odnosno dokumenta o uvozu ili ugovora na temelju kojeg je isporučitelj stekao novo prijevozno sredstvo
• Datum računa, odnosno dokumenta o uvozu ili ugovora - upisati datum računa, odnosno dokumenta o uvozu ili ugovora na temelju kojeg je isporučitelj stekao novo prijevozno sredstvo
• Odabrati način stjecanja prijevoznog sredstva zaokruživanjem jednog od ponuđenih (nabava u tuzemstvu, iz druge države članice ili uvezeno)
• Nabavna cijena (bez PDV-a) - upisati nabavnu cijenu (bez PDV-a) iz dokumenta na temelju kojeg je isporučitelj stekao novo prijevozno sredstvo
• Iznos plaćenog PDV-a pri nabavi/uvozu/stjecanju - upisati iznos plaćenog PDV-a pri nabavi, odnosno uvozu ili stjecanju prema računu, dokumentu o uvozu ili ugovoru
• Zahtjev za povrat plaćenog PDV-a pri nabavi, uvozu ili stjecanju – upisati „X“ ako isporučitelj podnosi zahtjev za povrat te iznos plaćenog PDV-a za koji se traži povrat i račun na koji iznos treba uplatiti
• Broj priloga - uz obrazac se prilaže račun ili druga komercijalna isprava, odnosno carinska deklaracija, ugovor, odluka ili rješenje kojim je porezni obveznik stekao novo prijevozno sredstvo. U slučaju da isporučitelj ima opunomoćenika prilaže se punomoć.
• Potpis isporučitelja/podnositelja zahtjeva za povrat - vlastoručni potpis isporučitelja, odnosno podnositelja prijave. Ako je podnositelj prijave pravna osoba, odgovorna osoba svoj potpis ovjerava pečatom.
 
 
3.2. PRAVO NA ODBITAK PRETPOREZA PRI ISPORUCI NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA (PRAVO NA POVRAT PLAĆENOG PDV-A PRI NABAVI, STJECANJU ODNOSNO UVOZU)
 
Porezni obveznik koji povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva u drugu državu članicu ima pravo na odbitak PDV-a uključenog u nabavnu cijenu ili plaćenog pri uvozu u Hrvatsku  ili stjecanju tog novog prijevoznog sredstva unutar Europske unije, a najviše do iznosa PDV-a koji bi se morao platiti da isporuka nije bila oslobođena plaćanja PDV-a. 
Primjerice, fizička osoba iz Hrvatske kupi novi automobil za 25.000 kuna i pri tome plati iznos PDV-a po stopi od 25%, što je 6.250 Kn (25.000 x 25%), pa ga nakon 5 mjeseci i prijeđenih 10.000 km prodaje fizičkoj osobi iz Italije za 20.000 kuna. Automobil se prevozi u Italiju. Fizička osoba iz Hrvatske postaje povremeni porezni obveznik za ovu transakciju, odnosno isporuku te ima pravo na povrat PDV-a u iznosu od 5.000 kuna koliko bi iznosio PDV da je obračunan na isporuku prijevoznog sredstva u drugu državu članicu (20.000 x 25%) u slučaju da je bila oporeziva. Talijanska fizička osoba obračunava talijanski PDV na stjecanje.
Pravo na odbitak pretporeza nastaje u trenutku isporuke novog prijevoznog sredstva u drugu državu članicu.
Porezni obveznik koji nije registriran za potrebe PDV-a, a isporučuje novo prijevozno sredstvo prevezeno u drugu državu članicu, uz uvjet da je platio PDV u Republici Hrvatskoj pri stjecanju, nabavi ili uvozu tog novog prijevoznog sredstva ostvaruje pravo na odbitak PDV-a u obliku povrata PDV-a putem Obrasca – Isporuka NPS na način da u dijelu V. „Zahtjev za povrat plaćenog PDV-a pri nabavi/uvozu/stjecanju“ upiše „X“ u kućici „DA“, iznos PDV-a za koji se traži povrat te broj žiro računa otvorenog u poslovnoj banci na koji se povrat treba uplatiti.
Ako je prodajna cijena iskazana u dijelu III. navedenog obrasca veća od nabavne cijene onda iznos za povrat ne može biti veći od iznosa plaćenog PDV-a pri nabavi/uvozu/stjecanju (koji se prijavljuje u dijelu IV. navedenog obrasca), a u slučaju da je prodajna cijena manja od nabavne cijene onda iznos za povrat ne može biti veći od iznosa PDV-a koji bi bio obračunan na prodajnu cijenu da isporuka nije oslobođena od plaćanja PDV-a.
Ako je u dijelu III. navedenog obrasca iskazano da postoji dokaz o stjecanju u državi članici tada se ispisuje klauzula za oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku novog prijevoznog sredstva u drugu državu članicu obzirom da je PDV plaćen u državi članici stjecanja novog prijevoznog sredstva.
Ako isporučitelj novog prijevoznog sredstva u drugu državu članicu u trenutku podnošenja prijave o isporuci novog prijevoznog sredstva, koju mora podnijeti u roku od 10 dana od dana isporuke, ne posjeduje dokaz o stjecanju u drugoj državi članici, odnosno primjerak ovjerene prijave stjecanja tog prijevoznog sredstva koju je podnio stjecatelj iz druge države članice u toj državi članici, tada se na tu isporuku obračunava PDV zbog nedostatka dokaza o stjecanju u drugoj državi članici te, posljedično, isporuka nije oslobođena PDV-a na temelju članka 41. stavka 1. točke b) Zakona, a isporučitelj se smatra poreznim obveznikom.
Porezni obveznik ima pravo na povrat tog plaćenog PDV-a u slučaju naknadnog predočenja dokaza koje može predočiti Poreznoj upravi u rokovima zastare propisanim Općim poreznim zakonom. U tome slučaju će ponovno podnijeti Obrazac – Isporuka NPS sa svim podacima za isto prijevozno sredstvo u kojemu će staviti „X“ u kućicu „Dokaz o stjecanju u drugoj državi članici“.
Pri podnošenju zahtjeva za povrat PDV-a, porezni obveznik mora priložiti dokaz o prethodnoj nabavi novog prijevoznog sredstva (račun, ugovor, carinsku deklaraciju), dokaz da je PDV plaćen pri nabavi, stjecanju ili uvozu novog prijevoznog sredstva, dokaz o prodaji novog prijevoznog sredstva u drugu državu članicu (račun ili ugovor te dokaz o prijavi stjecanja u drugoj državi članici i slično), dokaz o prijavi stjecanja u drugoj državi članici, dokaz da je novo prijevozno sredstvo prevezeno u drugu državu članicu (izjavu o otpremi ili prijevozu dobara, teretni list, odnosno CMR, računi za cestarinu i gorivo i slično). Napominjemo da ovjereni službeni prijevodi navedenih dokumenata nisu potrebni.
U pisanoj izjavi o otpremi ili prijevozu dobara, koja ima slobodnu formu, moraju biti navedeni ime i prezime (naziv) prodavatelja, broj računa i datum izdavanja računa ili datum sklapanja odnosno ovjere ugovora, ime i prezime (naziv) kupca, PDV identifikacijski broj ili neki drugi identifikacijski broj kupca te mjesto odredišta u drugoj državi članici.
Pravo na povrat PDV-a ostvaruje i:
 
a) porezni obveznik, registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj koji PDV obračunava i plaća samo na stjecanje dobara unutar Europske unije,
b) porezni obveznik iz članka 5. stavka 1. točke b) Zakona, registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, koji plaća PDV samo za primljene usluge temeljem članka 75. stavka 1. točke 6. i članka 75. stavka 2. Zakona,
c) svaki porezni obveznik, registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, koji obavlja usluge za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan plaćati PDV temeljem članka 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.
 
 
4. RABLJENA PRIJEVOZNA SREDSTVA
 
U svrhe oporezivanja PDV-om rabljenim prijevoznim sredstvima smatraju se ona prijevozna sredstva koja se u smislu Zakona ne smatraju novima, a njihovo oporezivanje PDV-om ovisi o tome je li isporučitelj porezni obveznik čija je isporuka izvršena prema redovnom ili prema posebnom postupku oporezivanja te tko je kupac.
Ako je kupac rabljenog prijevoznog sredstva fizička osoba, PDV će se obračunati i platiti u državi članici u kojoj je izvršena isporuka prijevoznog sredstva bilo po redovnom postupku oporezivanja ili po posebnom postupku oporezivanja marže, ovisno o tome za koji postupak oporezivanja rabljenih prijevoznih sredstava se odlučio isporučitelj.
Ako se radi o isporuci rabljenog dobra po posebnom postupku oporezivanja marže obavljenoj poreznom obvezniku u drugu državu članicu PDV se također plaća u okviru posebnog postupka oporezivanja u državi članici isporučitelja. 
Međutim, ako se rabljeno prijevozno sredstvo isporučuje po redovnom postupku oporezivanja u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku, ta isporuka će biti oslobođena plaćanja PDV-a (uz uvjet da je kupac porezni obveznik u drugoj državi članici te da je prijevozno sredstvo napustilo državu članicu isporuke), a kupac plaća PDV na stjecanje u državi članici stjecanja.
PDV se ne obračunava i ne plaća u slučaju nabave rabljenog prijevoznog sredstva iz druge države članice i ako je isporučitelj fizička osoba, mali porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik koji pri nabavi prijevoznog sredstva kojeg isporučuju u tuzemstvo nisu imali pravo na odbitak pretporeza u svojoj državi članici.
 
 
5. POSEBNI POREZI NA MOTORNA VOZILA
 
Ako motorna vozila iz druge države članice stječe osoba u Hrvatskoj postoji obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13) koji se primjenjuje od 1. srpnja 2013.
Posebni porez na motorna vozila plaća se prije registracije motornih vozila (novih ili rabljenih u smislu PDV-a) koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Hrvatskoj nisu  registrirana te se stoga smatraju novim motornim vozilima u smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.
Također, na stjecanje rabljenih motornih vozila (koja su registrirana) u Hrvatskoj stjecatelj plaća posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Hrvatskoj po stopi 5% ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima. Stoga, ako je rabljeno prijevozno sredstvo isporučeno iz druge države članice po posebnom postupku oporezivanja marže, stjecatelj u Hrvatskoj neće biti obvezan platiti PDV na stjecanje u Hrvatskoj, obzirom da je plaćen u državi članici isporučitelja te stoga neće biti obvezan platiti porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Hrvatskoj po stopi od 5%. Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u Hrvatskoj plaća se u slučaju ako je stjecatelj nabavio rabljeno prijevozno sredstvo od građanina, odnosno malog poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik iz druge države članice.
 

Povratak na prethodnu stranicu