Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/13-01/1697
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-02
Zagreb, 03.07.2013
Porezna olakšica za reinvestiranu dobit

​Primili smo upit društva koje obavlja djelatnost posredovana u osiguranju i reosiguranju u svezi primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit. U upitu je postavljeno pitanje, da li društvo koje obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju može iskazati umanjenje osnovice poreza na dobit za reinvestiranu dobit. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

U skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Prema članku 6. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dobit, porezna osnovica smanjuje se za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora. Člankom 6. stavkom 5. toga Zakona propisano je da se reinvestiranom dobiti smatra ostvarena dobit poreznog razdoblja kojom se u svrhe investiranja i razvoja povećava temeljni kapital sukladno posebnim propisima.

Članak 6. stavak 7. Zakona o porezu na dobit propisuje da se pravo na smanjenje osnovice poreza na dobit iz stavka 1. točke 6. navedenog članka Zakona neće primijeniti ako je razvidno da je povećanje temeljnog kapitala društva izvršeno s ciljem utaje poreza ili izbjegavanja plaćanja poreza.

Članak 12.a Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) detaljnije propisuje postupak i način korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Sukladno stavku 1. navedenog članka Pravilnika, umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, prema članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 5. Zakona o porezu na dobit, mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona, pod uvjetima:
1. da je dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za povećanje temeljnog kapitala, i
2. da je u sudskom registru, sukladno posebnim propisima, upisano povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti, i
3. da dobit nije ostvarena u bankarskom odnosno financijskom nebankarskom sektoru

Posebni propisi iz članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dobit i članka 12.a stavka 1. Pravilnika pretpostavljaju primjenu Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 152/11 – pročišćeni tekst i 111/12), posebice odredbe o uvjetima za isplatu dobiti, promjenama u temeljnom kapitalu uz druge postupke koje nalaže Trgovački sud. 

Sukladno članku 12.a stavku 6. Pravilnika, bankarski odnosno financijski nebankarski sektor obuhvaća porezne obveznike koji su osnovani u skladu s posebnim propisima i koji su od nadležnih tijela dobili odobrenje za pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga, kao što su: kreditne institucije, financijske institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

Slijedom navedenoga, Zakon o porezu na dobit propisuje da pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiriranu dobit ne mogu koristiti porezni obveznici čija je dobit ostvarena u bankarskom odnosno financijskom nebankarskom sektoru. Pravilnik o porezu na dobit navodi  samo neke od poreznih obveznika na koje se takva porezna olakšica ne može primijeniti, kao što su kreditne institucije, financijske institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac. Obzirom da se dobit koju ostvaruju društva koja obavljaju djelatnost osiguranja i reosiguranja u smislu Zakona o porezu na dobit ne može reinvestirati, odnosno izuzeti od oporezivanja, smatra se da i društva koja obavljaju posredovanje u osiguranju i reosiguranju obavljaju djelatnost iz financijskog nebankarskog sektora te stoga ne mogu koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit.

Nadalje, prilikom utvrđivanja prava na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit uz mogućnost primjene članka 6. stavaka 7. Zakona o porezu na dobit, uzeti će se u obzir djelatnost koju porezni obveznik stvarno obavlja, odnosno od koje stječe prihode ili dobit. Naime, u praksi su česti slučajevi da porezni obveznik obavlja jednu od više djelatnosti za koje je dobio odobrenje za rad ili je iste registrirao na Trgovačkom sudu. Stoga će se poreznim obveznicima koji možebitno obavljaju djelatnost iz područja bankarskog i financijskog nebankarskog sektora uskratiti pravo na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobiti iako nisu osnovani ili registrirani kao neko od društava navedenih u članku 12.a stavku 6. Pravilnika o porezu na dobit. Međutim pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit priznati će se poreznim obveznicima koji su registrirani ili osnovani radi obavljanja djelatnosti iz područja bankarskog i financijskog nebankarskog sektora ako se utvrdi da stvarno ostvaruju prihode odnosno dobit obavljanjem djelatnosti od koje je moguće ostvariti pravo na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit.

Povratak na prethodnu stranicu