Porez na dodanu vrijednost - Uvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone
Broj klase:410-19/13-01/352
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 25.07.2013
Poslovanje carinskih skladišta i Duty Free Shop-ova pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio je pitanja o poslovanju carinskih skladišta i slobodnih carinskih prodavaonica nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno nakon 1. srpnja 2013., te primjeni poreznih propisa u vezi s tim. U dopisu se ukazuje na činjenicu da će se nakon 1. srpnja 2013. radi plaćanja carine, trošarine i PDV-a na svu robu prodanu putnicima koji putuju u drugu državu članicu Europske unije prihodi zračnih luka znatno smanjiti. Stoga se apelira da se sva davanja na zalihe robe vrše po prodaji i to iz razloga što je veliki dio strane robe u konsignaciji te zračne luke nisu vlasnici robe već je ona vlasništvo dobavljača dok se ista ne proda. Obzirom da se do 30. lipnja 2013. domaća roba smještala na carinska skladišta uz oslobođenje od plaćanja PDV-a, predlaže se da se i nakon 1. srpnja 2013. domaća roba smješta na porezno skladište (trošarinsku robu u trošarinsko-porezno skladište), a ostalu u porezno skladište smatra se da bi se time olakšalo poslovanje i domaćim proizvođačima i zračnim lukama budući da se roba dolaskom u prodajno mjesto prodaje putnicima i unutar Europske unije (uz obračun poreza) i u treće zemlje (bez obračuna poreza). Također, roba iz trećih zemalja koja bi stizala u carinsko skladište (ili se već nalazi u carinskim skladištima) nakon uvoznog carinjena (postupkom 45) prebacila bi se u porezno skladište i dalje u prodavaonicu. Također, navodi se nedoumica u vezi dobavljača iz Njemačke koji robu šalje na konsignaciju, a već je zatražio svoj PDV identifikacijski broj u Republici Hrvatskoj, te se postavljaju pitanja o tome kako bi se trebao knjižiti PDV u sljedećim situacijama: unos robe iz članice Europske unije na njihovo skladište za iskazanim (ili ne) PDV-om, prodaja robe unutar Europske unije kojom nastaje obveza plaćanja PDV-a (po računima) te mjesečna izvješća dobavljaču o prodanoj robi, te njegova faktura sa PDV-om (25%). Također postavlja se pitanje što treba učiniti sa domaćom robom u komisiji.

U nastavku odgovaramo na postavljena pitanja.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji poslovanje carinskih skladišta treba se prilagoditi novom načinu poslovanja obzirom da je do 1. srpnja 2013. roba prodana putnicima koji su putovali u inozemstvo bila oslobođena PDV-a. Od 1. srpnja 2013. roba koja se nalazi na skladištu ima tri statusa, pa tako imamo robu koja je porijeklom od dobavljača iz Republike Hrvatske, zatim od dobavljača iz Europske unije, odnosno iz trećih zemalja. Roba dolazi u trgovinu koja se nalazi u zračnoj ili pomorskoj luci, za isporuku putnicima koji ju iznose u osobnoj prtljazi. Predočenjem ukrcajne karte, ovisno o destinaciji da li putnik putuje u neku državu članicu Europske unije ili u treću zemlju obračunat će se PDV, odnosno isporuka će biti oslobođena PDV-a.

Prema odredbama članka 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz i isporuka dobara iz Dodatka II. Zakona u porezno skladište u Republici Hrvatskoj kao i usluge obavljene na tim dobrima, tako dugo dok se na njih primjenjuje postupak poreznog skladištenja. Poreznim skladištem za mineralna ulja smatra se prostor koji je određen kao trošarinsko skladište u skladu s propisima koji uređuju trošarine.

Odredbama članka 53. Zakona propisano je da je plaćanja PDV-a oslobođen uvoz dobara i isporuka dobara ako su dobra namijenjena trgovinama oslobođenima PDV-a koje se nalaze u zračnoj ili pomorskoj luci, za isporuku dobara koja se iznose u osobnoj prtljazi putnika koji putuju zrakoplovima ili morem na treća područja ili u treće zemlje, ako je takva isporuka oslobođena PDV-a na temelju članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona (isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun). Oslobođenje se primjenjuje i ako su dobra namijenjena poreznim obveznicima za isporuku putnicima u zrakoplovima ili brodovima tijekom leta ili plovidbe morem pod uvjetom da se mjesto završetka prijevoza nalazi izvan Europske unije, te u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma, tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama i slično.

Sukladno odredbama članka 54. Zakona navedeno oslobođenje se primjenjuje na stjecanje dobara u tuzemstvu pod istim uvjetima koji su propisani za isporuke dobara u tuzemstvu.

Sukladno navedenom, stjecanje dobara iz druge države članice i uvoz dobara radi unosa u porezno skladište te isporuka dobara u porezno skladište oslobođeni su PDV-a kada se radi o dobrima iz Dodatka II. Zakona te se navedeno ne može primijeniti na stjecanja, uvoz ili isporuku svih dobra koja se prodaju u trgovinama koje se nalaze u zračnoj ili pomorskoj luci putnicima, a koja ta dobra iznose u osobnoj prtljazi kao što su primjerice parfemi, duhan, alkoholna pića, kozmetika i slično. Međutim, PDV-a je oslobođen uvoz i isporuka dobara trgovinama koje su oslobođene PDV-a kada isporučuju dobra putnicima koji ta dobra iznose u osobnoj prtljazi i koji putuju zrakoplovima ili morem u treće zemlje ili na treća područja.

  Ako putnici koji putuju zrakoplovima ili morem koji ta dobra iznose u osobnoj prtljazi i putuju u drugo mjesto u Republici Hrvatskoj ili u drugu državu članicu Europske unije dolazi do redovne isporuke koja podliježe plaćanju PDV-a sukladno članku 4. Zakona kojim je propisano da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.

  Stoga plaćanja PDV-a može biti oslobođeno stjecanje, uvoz ili isporuka dobara u trgovinama koje se nalaze u zračnoj ili pomorskoj luci u slučaju da je poznato da su dobra prodana kupcima koji odlaze u treće zemlje ili na treća područja.

   Na robu koja je bila smještena u carinskom skladištu do 30. lipnja 2013. i koja će se nakon 1. srpnja 2013. prodavati putnicima kojima će odredište biti na području Europske unije PDV će se obračunavati prilikom prodaje takve robe, a ako će se roba prodavati putnicima kojima je odredište izvan Europske unije isporuka će biti oslobođena PDV-a.

   Roba koja će se unijeti na skladište nakon 1. srpnja 2013. biti će oporezivana PDV-om ovisno tko je prodavatelj. Ako tuzemni porezni obveznik stječe dobra od poreznog obveznika iz druge države članice tada će stjecanje biti oporezivo PDV-om sukladno članku 2. Zakona, ali će isporuka tih dobara koju porezni obveznik iz druge države članice zaračuna tuzemnom poreznom obvezniku biti oslobođena PDV-a obzirom da se radi o isporuci na zajedničkom tržištu što je propisano člankom 41. stavkom 1. Zakona. Tuzemni porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u skladu s odredbama članka 57. Zakona te je za njega ta nabava neutralna u poreznom smislu. Ako porezni obveznik dobra nabavlja od drugog poreznog obveznika u tuzemstvu kao dobra u komisiji tada tek po prodaji dobara kupcu nastaje porezna obveza u oba prometa, odnosno ako su dobra prodana kupcu koji putuje u Europsku uniju nastaje porezna obveza i za komitenta i za komisionara, a ako su dobra prodana kupcu koji putuje u treću zemlju ili treće područje tada su PDV-a oslobođena oba prometa.

  Ako se dobra uvoze iz trećih zemalja takva dobra smjestiti će se u carinska skladišta bez plaćanja PDV-a do prodaje konačnom kupcu ovisno o njegovom odredištu putovanja.

 U vezi dobavljača iz Njemačke, napominjemo da se strani porezni obveznik danom dodjele PDV identifikacijskog broja u Republici Hrvatskoj ujedno upisuje u registar obveznika PDV-a što znači da na svoje isporuke u tuzemstvu mora obračunavati PDV.

Povratak na prethodnu stranicu