Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/2340
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 04.07.2013
Tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
​Vezano uz upit obveznika navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u slučaju da li obveznik, koji nije obveznik poreza na dobit, ali je obveznik poreza na dodanu vrijednost, podliježe obvezi fiskalizacije, u nastavku odgovaramo.

 
Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
 
Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
 
Člankom 2. stavcima 5. i 6. Zakona o porezu na dobit utvrđeno je koje osobe u načelu nisu obveznici poreza na dobit, dok je stavkom 7. toga članka Zakona propisana mogućnost oporezivanja tih osoba.
 
Sukladno članku 2. stavcima 5. i 6. Zakona o porezu na dobit tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i Hrvatska narodna banka nisu obveznici poreza na dobit, osim ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Stavak 7. navedenog članka Zakona propisuje, da iznimno ako osobe iz stavka 5. i 6. toga članka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
 

Sukladno članku 6. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) ako osobe iz članka 2. stavaka 5. i 6. Zakona o porezu na dobit obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava na vlastitu će inicijativu ili na prijedlog drugih osoba ili na prijedlog samih navedenih osoba rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost. Rješenje o statusu poreznog obveznika donosi nadležna ispostava Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe. U procjeni gospodarstvene djelatnosti treba utvrditi obavlja li se gospodarstvena djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi. Ako pravna osoba u svojim aktima o osnivanju nema cilj ostvarivanje dobiti nego samo prihoda radi financiranja svoje djelatnosti, a prihode stječe razmjenom dobara i usluga na tržištu, smatra se da obavlja djelatnost na način i uz uvjete po kojima tu djelatnost obavljaju i poduzetnici koji su osnovani radi stjecanja dobiti.

 
Stoga, u konkretnom slučaju radi se o ustanovi iz područja kulture kojoj je osnivač Grad Zagreb, i korisnik je proračuna Grada Zagreba, te u načelu nije obveznik poreza na dobit, međutim obvezu poreza na dobit može utvrditi rješenjem nadležna ispostava Porezne uprave, ali nakon što utvrdi da ustanova obavlja određenu gospodarstvenu djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.
 

Slijedom gore iznesenog odgovarajuće se primjenjuju i odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 
Povratak na prethodnu stranicu