Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/1245
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 11.07.2013
Promjena načina plaćanja u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U nastavku dajemo mišljenje na upit poreznog obveznika, navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na izdavanje fiskalnih računa i promjenu načina plaćanja, na način da se za već izdani veleprodajni račun za naplatu putem transakcijskog računa za koji nema obveze fiskalizacije, nakon isteka valute plaćanja kupac izjašnjava da isti ne može podmiriti. Obveznlk fiskalizacije i kupac sklapaju ugovor o kratkoročnom robnom zajmu, na temelju kojega se temeljnicom zatvaraju sva potraživanja, a kupac primljenu pozajmicu i kamate podmiruje AMEX-om.

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje: Zakon) jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti intemi akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni kojl naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način:

 

 
- da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem
kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te

 

- istim putem šalju i poruke o poslovnicama.

 

Prema Zakonu postupak fiskalizacije izdavanja računa (ovjera izdanog računa od strane Porezne uprave) potrebno je provesti kod svakog računa koji se  naplaćuje  sredstvima  koja  se  prema Zakonu smatraju gotovinom. Pri tome nije od utjecaja koliki udio navedeni računi čine u ukupnom prometu obveznika te izdaju li se ti računi primjerice u veleprodaji ili nekom drugom dijelu poslovanja obveznika fiskalizacije. Dakle, postupak fiskalizacije izdavanja  računa  potrebno  je provesti uvijek kada se račun naplaćuje sredstvima koja se smatraju gotovinom, pa makar to bio i samo jedan jedini račun u kalendarskoj godini tog obveznika fiskalizacije.
 
U konkretnom slučaju, za već proknjiženi veleprodajni račun koji se naknadno naplaćuje u sredstvima koja se smatraju gotovinom (što je ovdje evidentno) potrebno je provesti postupak fiskalizacije računa s time da se taj račun ne zbraja u promet ponovno. Napominjemo da nije potrebno raditi storno već izdanog veleprodajnog računa (izdanog za naplatu putem transakcijskog računa) ako se nije fiskalizirao, jer se samo promijenio način plaćanja iz situacije koju nije potrebno fiskalizirati u onu za koju postoji obveza fiskalizacije. Dakle, obveznik fiskalizacije u svom knjigovodstvu mora osigurati praćenje takvih računa iz kojega je razvidno da se sada fiskalizirani račun odnosi na prethodno izdani veleprodajni račun.
 
Zaključno, promjena načina plaćanja u konkretnom slučaju iziskuje fiskalizaciju izdanog računa, uz knjigovodstveno praćenje  i povezivanje već izdanog veleprodajnog sa sada fiskaliziranim gotovinskim računom.

 

Povratak na prethodnu stranicu