Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/12-01/3245
Urudžbeni broj:513-07-21/13-2
Zagreb, 12.07.2013
Oporezivanje dividendi prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Austrije (NN Međunarodni ugovori 3/01)
Podnositelj postavlja pitanje može li Hrvatska oporezivati porezom na dividende isplate dobiti iz poslovanja obrta osnivaču koji je austrijski porezni rezident.  Podnositelj upita prvo zaključuje da se isplate od strane obrta austrijskom osnivaču iz hrvatske perspektive smatraju dividendama i stoga se na njih primjenjuje članak 10. Ugovora. Nadalje, da se isplate od strane obrta njegovom austrijskom osnivaču ne mogu oporezivati u Hrvatskoj na temelju članka 10. stavka 2a Ugovora, jer se on izričito odnosi samo na isplate od strane društva. Obrt se ne može smatrati društvom, niti po Zakonu o trgovačkim društvima, niti prema primjenjivim poreznim propisima.  Da bi se praktično primjenili navedeni zaključci, austrijski osnivač hrvatskog obrta mora dokazati rezidentnost. Pojam isplate dividende treba se, prema mišljenju podnositelja upita, tumačiti na način da se dobit isknjiži iz računovodstvenih evidencija obrta, odnosno konačno prebaci osnivaču. Potvrda o rezidentnosti treba potvrditi austrijsku rezidentnost u vrijeme isplate. Nastavno odgovaramo:
 
Budući da se u ovom slučaju, prema podacima podnositelja upita, radi o  isplati od strane hrvatskog rezidenta (obrta) austrijskom rezidentu (osnivaču obrta) moramo primijeniti Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije  o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu od 1. siječnja 2002. godine (NN Međunarodni ugovori  3/01).
 
Oporezivanje dividendi uređeno je člankom 10. citiranog Ugovora. Za primjenu članka 10. pretpostavka je postojanje „dividendi“ koje se isplaćuju od strane „društva“ u drugu državu ugovornicu.
 
Prema stavku 3. članka 10. citiranog Ugovora  izraz "dividenda" upotrijebljen u ovomu članku označava dohodak od dionica, "jouissance" dionica ili "jouissance" prava, udjela u rudnicima, osnivačkih udjela ili drugih prava, koja nisu potraživanja duga, što sudjeluju u dobiti te dohodak od drugih prava u društvu koje podliježe istomu poreznomu postupku kao i dohodak od dionica prema zakonima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodjelu.
 
Prema navodima podnositelja upita, obrtnik je u Hrvatskoj  oporeziv porezom na dobit, a prema članku 2. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12).
 
Budući da se obrtnik oporezuje prema zakonu o porezu na dobit, provedbeno treba udovoljiti svim zahtjevima iz članka 41. Pravilnika o porezu na dobit (NN 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12) a to su, između ostalog, dužnost sastavljanja početne bilance na dan 1. siječnja kalendarske godine za koju se utvrđuje porez na dobit i vođenje poslovnih knjiga  prema Zakonu o računovodstvu.
 
Također, na isplatu udjela u dobiti odnosno dividendu treba primijeniti članak  31. stavak 7. Zakona o porezu na dobit koji navodi da se porez na dobit po odbitku – kada se plaća nerezidentu -  plaća po stopi od 15%, osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 12%.
 
Trenutak prelaska oporezivanja obrtnika s poreza na dohodak na porez na dobit prema hrvatskim propisima važan je preduvjet za udovoljavanje drugom kriteriju potrebnom za primjenu članka 10., a to je „društvo“.
 
Pojam društvo definiran je člankom 3. stavak 1. točka d)  Ugovora prema kojem izraz „društvo“ označava svaku pravnu osobu ili drugi organizacijski oblik koji se u svrhe oporezivanja smatra pravnom osobom. Obrtnik se, budući da se oporezuje porezom na dobit, u svrhe oporezivanja smatra pravnom osobom u smislu Ugovora, odnosno smatramo ga društvom prema odredbama Ugovora.
 
Budući da su uvjeti iz članka 10. citiranog Ugovora ispunjeni, jer se radi o dividendi i društvu u smislu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije potrebno je utvrditi da li se u konkretnom slučaju primjenjuje stavak 2) točka a) ili b) citiranog Ugovora.
 
Ako se radi o fizičkoj osobi rezidentu Austrije, primatelju dividende (kako navodi podnositelj upita) potrebno je primijeniti članak 10. stavak 2) točka a) koji propisuje da se „….takve dividende mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende, i to prema zakonima te države, ali ako je primatelj dividendi stvarni korisnik, tada tako utvrđen porez ne smije biti veći od 15% o bruto iznosa dividendi.“
 
Naime, točka b) stavak 2. članka 10. Ugovora se ne može u konkretnom slučaju primijeniti jer je primatelj isplate stvarni korisnik, fizička osoba rezident Austrije, a ne društvo koje izravno posjeduje najmanje 10% kapitala u društvu koje plaća dividende.
 
Budući da je oporezivanje dividendi prema domaćem Zakonu o porezu na dobit (članak 31. stavak 7.) po stopi od 12% povoljnije nego Ugovorna stopa od 15%, primijeniti će se  stopa iz Zakona o porezu na dobit, te nije potrebna u ovom slučaju primjena Obrasca „Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende“.
 
Da je u konkretnom slučaju isplatitelj dividende, obrtnik rezident Austrije ostao pod režimom oporezivanja fizičke osobe, na isti se slučaj ne bi mogao primijeniti članak 10. citiranog Ugovora te bi isplata dividende obrtnika bila tretirana prema drugim člancima Ugovora.
 
Molimo da s mišljenjem upoznate podnositelja upita.
 
 
 

Povratak na prethodnu stranicu