ePorezna - Dostavljanje obrazaca
Broj klase:410-01/13-01/1784
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 14.06.2013
Obveza predaje PDV obrazaca elektroničkim putem

 

​Zaprimili smo predstavku porezne obveznice iz dostavnog spiska, vezano uz predaju PDV obrazaca elektroničkim putem, korištenjem sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (dalje u tekstu: sustav ePorezna). Porezna obveznica je 29. travnja 2013. godine htjela predati obrazac PDV-a za obračunsko razdoblje 01.01.-31.03.2013. godine u papirnom obliku što joj je odbijeno u Ispostavi Porezne uprave.
 
Na dostavljenu predstavku odgovaramo kako slijedi.
 
 Odredbom članka 63. stavka 6. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08 i  18/11, dalje u tekstu: OPZ) propisano je da ministar financija pravilnikom propisuje porezne prijave ili druge podatke potrebne za oporezivanje koje Poreznoj upravi obvezno podnose elektroničkim putem:
 1. porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu,
 2. obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000,00 kuna, prema pokazateljima utvrđenima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju porezne prijave ili drugi podaci potrebni za oporezivanje.
 
 Navedena odredba članka 63. stavka 6. točke 2. OPZ-a bila je na snazi od 1. siječnja 2012. godine do 15. prosinca 2012. godine kada je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 136/12), kojim je izmijenjena navedena točka 2. stavka 6. članka 63. OPZ-a te se obveza podnošenja poreznih prijava ili drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektroničkim putem propisuje za sve obveznike poreza na dodanu vrijednost.
 
 Člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Narodne novine, broj 51/11, 61/11-ispravak), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine,  propisano je da su porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. OPZ-a obvezni podnositi sve prijave i izvješća za koje postoji mogućnost njihovog podnošenja korištenjem sustava ePorezne, a osobito:
- prijavu poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje u obliku elektroničkog obrasca ePDV,
- konačni obračun poreza na dodanu vrijednost u obliku elektroničkog obrasca ePDV-K,

 

- prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje u obliku elektroničkog obrasac ePD,

 

- obračun spomeničke rente u obliku elektroničkog obrasca eSR,
- obračun članarine turističkoj zajednici u obliku elektroničkog obrasca eTZ,
- mjesečno izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u obliku elektroničkog obrasca eID.
 
Člankom 207. OPZ-a propisane su novčane kazne za porezne prekršaje. Tako je stavkom 1. točkom 22. istog članka OPZ-a propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 500.000,00 kuna kazniti tko ne podnese porezne prijave ili druge podatke potrebne za oporezivanje elektroničkim putem iako je bio obvezan to učiniti. Za navedeni prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.
 
 Slijedom navedenog, počevši od 1. siječnja 2013. godine svi obveznici poreza na dodanu vrijednost, neovisno o godišnjoj vrijednosti isporuka dobara i obavljenih usluga, su obvezni podnositi porezne prijave ili druge podatke potrebne za oporezivanje, elektroničkim putem korištenjem sustava ePorezna.
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositeljici predstavke iz dostavnog spiska.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu