Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/2071
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 17.06.2013
Naplata troškova stanovanja u tuđe ime i za tuđi račun

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traže tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u smislu obveze fiskalizacije za klijenta koji pruža uslugu objedinjene naplate troškova stanovanja u tuđe ime i za tuđi račun.

 
            Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
            Temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa (posebne odredbe Zakona) te za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
            Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.
 
            Slijedom navedenog, društvo koje pruža uslugu objedinjene naplate troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, odvoz kućnog otpadavodne usluge, plin, toplinska energija – grijanje i potrošna topla voda, zajednička pričuva, osiguranje kućanstva) u tuđe ime i za tuđi račun, obveznik je poreza na dobit, a samim time i obveznik fiskalizacije za sve djelatnosti za koje je obvezno izdavati račune, osim za djelatnosti navedene u članku 5. Zakona.
 
            Člankom 5. stavkom 10. Zakona propisano je da se ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba izuzimaju od obveze fiskalizacije.
 
            Ovo izuzeće odnosi se na sve promete koji se evidentiraju putem mjernih instrumenata, što ne podrazumijeva samo uređaje, već to mogu biti i različite odluke države ili županija, gradova i slično, kojima se uvodi obveza naplate koja obuhvaća sve stanovnike tog područja. Budući da je izuzeće funkcijsko ono ne podrazumijeva i ostale funkcije koje neki obveznik može obavljati. Tako je primjerice, komunalno društvo izuzeto od obveze fiskalizacije za odvoz smeća, opskrbu vodom, održavanje grobnih mjesta, kao i za sve ostale usluge koje su mjerljive. Međutim, za sve ostale usluge koje navedeno komunalno društvo može pružati po pojedinačnom zahtjevu, podliježe obvezi fiskalizacije, kao npr. usluga pražnjenja septičke jame, usluga odvoza glomaznog otpada i drugo. Dakle, ovo izuzeće ne odnosi se na promete koji ili nisu po općem aktu utvrđeni ili nisu mjerljivi preko mjernih instrumenata.
 
            Što se tiče načina plaćanja, za sve usluge koje društvo obavlja, a nisu izuzete od obveze fiskalizacije provesti će fiskalizaciju računa, što podrazumijeva fiskalizaciju izdanih računa, ali samo na blagajni društva, za račune plaćene u sredstvima koja se smatraju gotovinom, za što treba odraditi sve predradnje kako bi se račun poslao na ovjeru u Poreznu upravu. Račun koji sadrži više stavki izvršenih usluga mora biti fiskaliziran ukoliko barem jedna usluga iskazana na računu podliježe fiskalizaciji izdavanja računa.
 
            Zaključno, na promete utvrđene po općem aktu ili mjerljive preko mjernih instrumenata, a kojima se uvodi obveza naplate koja obuhvaća sve stanovnike tog područja, primjenjuje se izuzeće propisano člankom 5. stavkom 10. Zakona. Budući da se, usluge koje naplaćuje društvo, porezni obveznik iz dostavnog spiska, smatraju uslugama na koje se odnosi izuzeće propisano člankom 5. stavkom 10. Zakona, društvo za taj dio djelatnosti nije obveznik fiskalizacije.
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 
      
 
 
Povratak na prethodnu stranicu