Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/13-01/1758
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 27.05.2013
Putni nalozi - tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak

​Primili smo upit poreznog obveznika u svezi tumačenja odredbi Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na izdavanje putnih naloga. Podnositelj u upitu navodi kako je znatan dio njihove djelatnosti vezan za rad na terenu zbog čega veliki broj zaposlenika često putuje, a što iziskuje izdavanje velikog broja putnih naloga tijekom godine te da im je dodatna poteškoća prilikom izdavanja putnih naloga to što vrlo često zaposlenik koji se upućuje na službeno putovanje i osoba ovlaštena za ovjeru putnih naloga nisu na istoj lokaciji pa stoga kolanje putnog naloga postaje vrlo komplicirano i zahtijeva uključivanje više osoba u proces izdavanja putnog naloga radi čega dolazi do kašnjenja i zastoja. Nadalje, navodi da su se (kako bi olakšali i ubrzali postupak izdavanja putnih naloga) odlučili za elektroničko izdavanje i popunjavanje te vođenje evidencije putnih naloga pa su im se stoga nametnula sljedeća pitanja: mora li radnik  u trenutku polaska na službeni put imati ispisan putni nalog u papirnatom obliku te ukoliko mora da li isti prije realizacije službenog puta mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:
 Odredbama članka 10. točke 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12) propisano je da se porez na dohodak ne plaća primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa.
 Člankom 13. stavkom 2. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12; dalje u tekstu Pravilnik) propisano je koji se sve primici u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona, ne smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada, a koje poslodavci isplaćuju svojim radnicima.
 Člankom 14. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. toga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.
 
 Slijedom navedenog, putni nalog kao vjerodostojna isprava je dokaz koji se sastavlja povodom i u vrijeme nastanka službenog događaja, a uz kojeg se obvezno prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci. Stoga isti u trenutku upućivanja osobe na službeni put mora biti ispisan u papirnatom obliku i sadržavati sve obvezne elemente putnog naloga uključujući potpis ovlaštene osobe i pečat sukladno navedenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu