OIB - Ostalo
Broj klase:410-01/10-01/289
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 06.04.2010
Općina

Na zaprimljeni upit Općinskog načelnika, Općine 'B', o kontroli uplata poreza i doprinosa koje je Općina 'B' uplaćivala na matični broj poglavarstva i njemu pripadajući OIB budući je do 10. kolovoza 2009. poslovala pod matičnim brojem poglavarstva, a od 11. kolovoza 2009. u svim službenim evidencijama kao i za uplate poreza i doprinosa koristi MB Općine 'B' i pripadajući OIB, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:

-          hrvatski državljani,

-          pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te

-          strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Nadalje, u članku 3. stavku 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09, dalje: Pravilnik), određen je pojam pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

 

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05) izvršna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bila su u općini: općinski načelnik i općinsko poglavarstvo, u gradu: gradonačelnik i gradsko poglavarstvo, a u županiji: župan i županijsko poglavarstvo. Sukladno tada važećim zakonskim propisima sa 1. siječnja 2009. osobni identifikacijski brojevi određeni su i dodijeljeni svim izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 109/07) koji je stupio na snagu 17. svibnja 2009. ukinuta su poglavarstva kao izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Sukladno odredbama članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 109/07) propisano je da su pravne osobe općina, grad i županija. Slijedom citiranih zakonskih odredbi osobni identifikacijski broj trebao se odrediti i dodijeliti općinama, gradovima i županijama kao pravnim osobama, a ne njihovim tijelima. Matični brojevi poglavarstava koja su kao izvršna tijela ukinuta, brisana su iz evidencija Državnog zavoda za statistiku, a time su i statusi određenih i dodijeljenih osobnih identifikacijskih brojeva sukladno odredbama članka 40. stavak 2. Pravilnika nakon evidentiranja podataka iz članka 27. Pravilnika prešli u status neaktivan.

 

Slijedom navedenih zakonskih odredbi općine, gradovi i županije moraju izvršiti prijenos svih djelatnosti sa matičnog broja poglavarstva na matični broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno na općinu, grad i županiju. Ministarstvo financija – Porezna uprava je na temelju podnesenih poreznih prijava po matičnom broju/osobnom identifikacijskom broju poglavarstva te kasnije po matičnom broju/osobnom identifikacijskom broju Općine 'B' u mogućnosti kontrolirati sve uplate koje su do 10. kolovoza 2009. evidentirane na matični broj/osobni identifikacijski broj poglavarstva odnosno od 11. kolovoza 2009. na matični broj/osobni identifikacijski broj Općine 'B'.

Povratak na prethodnu stranicu