OIB - Vođenje evidencije o OIB-ovima
Broj klase:410-01/12-01/254
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 11.05.2012
Upit o osobnom identifikacijskom broju

Vezano uz zaprimljenu zamolbu gospodina 'A' od 1. veljače 2012. godine, kojom je od Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnjeg ureda zatražena informacija koje sve institucije imaju pravo tražiti podatak o osobnom identifikacijskom broju prilikom upisa u službenu evidenciju, u nastavku odgovaramo.

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnog identifikacijskog broja (u nastavku: OIB), kojima se OIB određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

Odredbom članka 5. stavak 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

Člankom 5. stavkom 3. Zakona o osobnom identifikacijskom broju definira se službena evidencija koja podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja. Prema članku 37. Zakona o osobnom identifikacijskom broju prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, obveznik broja za potrebe upisa predočuje Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Slijedom navedenog, u skladu s citiranim odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju, OIB koriste sva nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima koje vode službene evidencije o osobama i imovini, a uvid u podatke koji su vidljivi putem OIB-a imaju samo ovlaštene osobe i institucije u skladu sa određenim ovlaštenjima.

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu