OIB - Vođenje evidencije o OIB-ovima
Broj klase:410-01/11-01/295
Urudžbeni broj:513-07-21-12/11-2
Zagreb, 16.03.2011
Iskazivanje osobnoga identifikacijskog broja na članskim iskaznicama

Na zaprimljeni upit gospođe 'A' o tome trebaju li udruge koje izdaju članske iskaznice iskazivati svoj osobni identifikacijski broj i osobni identifikacijski broj svog člana na članskim iskaznicama, u nastavku odgovaramo.

Članak 5. stavak 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje u tekstu: Zakon) propisuje da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja oni koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

Člankom 5. stavak 3. Zakona propisano je da službena evidencija podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i o imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja.

Prema članku 6. stavak 1. Zakona obveznici broja obvezni su koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:

  1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,
  2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama) te
  3. u električnom poslovanju i poslovima platnog prometa.

Sukladno citiranim zakonskim odredbama, iskazivanje osobnoga identifikacijskog broja udruge i osobnoga identifikacijskog broja člana udruge na članskoj iskaznici, nije regulirano kao obveza Zakonom o osobnom identifikacijskom broju.

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu