OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/1657
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 03.09.2012
Zamolba za očitovanjem o mogućnosti dostave osobnoga identifikacijskog broja

Na zaprimljeni dopis odvjetnika 'A', punomoćnika Javne ustanove 'B' za očitovanjem o mogućnosti dostave osobnoga identifikacijskog broja za ovršenika 'C' radi podnošenja ovršnog prijedloga od 14. lipnja 2012. godine, u nastavku slijedi odgovor.

 

Prema odredbi članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj se definira kao stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja, koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Obveznici osobnoga identifikacijskog broja su sve pravne i fizičke osobe kojima su temeljem članka 8. istog Zakona dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi. Odredbom članka 5. točka 2. Zakona definirani su korisnici broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka i to: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.

 

U gore navedenom dopisu napominje se da je osobni identifikacijski broj zatražen temeljem odredbe članka 14. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) u kojoj je propisano da su državna tijela, pravne i fizičke osobe koje imaju javne ovlasti dužni odvjetniku dati podatke koji su mu potrebni za obavljanje odvjetničke djelatnosti u konkretnom predmetu, ako to nije u protivnosti s dužnosti čuvanja službene ili profesionalne tajne. Nadalje se navodi u dopisu da je dostavom preslike presude i rješenja dokazan pravni interes da se udovolji zamolbi za dostavom osobnoga identifikacijskog broja.

 

Nastavno na navedeno, iako je podnositelj predmetne zamolbe dokazao pravni interes za dostavom traženog osobnoga identifikacijskog broja, podnositelj zamolbe, odnosno u ovom slučaju odvjetnik, ne smatra se korisnikom broja u smislu Zakona. Citiranom odredbom članka 5. točka 2. Zakona izričito su navedeni korisnici broja kojima Ministarstvo financija – Porezna uprava kao voditelj Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima na njihov zahtjev, omogućava dostupnost podataka o osobnim identifikacijskim brojevima, a koji mogu postavljati upite u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima što je propisano odredbom članka 50. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10).

             

Slijedom navedenoga, odvjetnik 'A', kao punomoćnik Javne ustanove 'B' u postupku podnošenja ovršnog prijedloga protiv gospodina 'C', nije korisnik broja prema odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju te nije u mogućnosti dobiti podatke o osobnom identifikacijskom broju od Ministarstva financija-Porezne uprave kao voditelja Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

 

Ovim putem napominjemo da je Ministarstvo financija - Porezna uprava omogućila obveznicima broja saznanje osobnoga identifikacijskog broja slanjem sms poruke na 61642 (61OIB) uz unos podataka o  matičnom broju građana ili matičnom broju pravne osobe te putem web aplikacije „Saznajte svoj OIB putem weba“ na stranici www.OIB.hr uz unos podataka o imenu i prezimenu i matičnom broju građana ili broju osobne iskaznice, odnosno matičnom broju pravne osobe ili matičnom broju subjekta i nazivu pravne osobe.

 

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu