OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2257
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 24.10.2012
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju radi ovrhe

Na zaprimljeni dopis Općinskog državnog odvjetništva u Puli, Riva 8, Pula o dodjeli  osobnoga identifikacijskog broja sukladno članku 8. stavak 1. i 4. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08) za osobe 'A' i 'B' iz Republike Slovenije, koji su u Republici Hrvatskoj upisani kao suvlasnici nekretnine u zemljišnim knjigama, a radi pokretanja ovršnog postupka, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su:

-       hrvatski državljani,

-       pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te

-       strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) stranom fizičkom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo.

Prema odredbama članka 28. Pravilnika povod za praćenje nastao je ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu, a ne smatra se da je nastao povod za praćenje ako se strana fizička osoba upisuje u maticu rođenih, maticu vjenčanih i maticu umrlih

U članku 8. stavak 1. i 4. Zakona koji navodite u dopisu stoji da Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije, odmah nakon preuzimanja upisanih podataka, te da se stranoj osobi osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju podataka nadležnih tijela i pravnih osoba o nastalom povodu za praćenje strane osobe na području Republike Hrvatske.

Ovim putem želimo napomenuti da je člankom 14. stavak 1. Pravilnika propisano da u svrhu određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama kod kojih je nastao povod za praćenje u skladu sa člankom 28. stavak 2. Pravilnika, obveznik broja podnosi zahtjev osobnom predajom obrasca Zahtjev prema mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika.

Odredbama članka 14. stavak 2. Pravilnika propisano je da uz Zahtjev obveznik broja predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, a člankom 14. stavak 5., 6., i 7. Pravilnika propisana je dokumentacija koju osoba mora priložiti uz Zahtjev.

Dakle, kada Zahtjev podnosi strana fizička osoba kod koje je nastao povod za praćenje uz Zahtjev mora predočiti putovnicu, a kopija putovnice čuva se kao prilog Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. U slučaju da osoba izjavi da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.

Budući da u većini slučajeva strana osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja samostalno radnje u hrvatskom pravnom sustavu, nego te radnje u njezino ime poduzimaju druge opunomoćene osobe, Zahtjev u ime strane osobe može podnijeti opunomoćenik pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

Slijedom prethodno navedenog napominjemo da bez propisane dokumentacije Ministarstvo financija – Porezna uprava neće moći izvršiti dodjelu osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama.

 

Povratak na prethodnu stranicu