OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:032-01/12-01/99
Urudžbeni broj:15-03/12-1
Zagreb, 30.10.2012
Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama

Dostavljamo Vam očitovanje iz naše nadležnosti vezano uz zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama podnositeljice X temeljem čl.4. st.1 i čl.11. st.1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) koji ste zaprimili putem Ministarstva financija - Glavnog tajništva.

                                

            Na pitanje iz kojeg razloga je OIB zamijenio matični broj građana kada se i dalje koristi MBG, u nastavku odgovaramo.

 

            Ministarstvo financija je tijekom 2008. godine te nastavno u 2009. godini provodilo radnje usmjerene na uvođenje osobnoga identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu:OIB) u pravni sustav Republike Hrvatske, a kako bi prelazak sa sustava matičnih brojeva (MBG i MB) na sustav OIB-a mogao biti što učinkovitiji i da građani ne bi imali nikakvih neugodnosti, uvedeno je prijelazno razdoblje od dvije godine u kojem su vrijedili i matični brojevi i OIB. Napominjemo da je OIB uveden i kao instrument za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, budući MBG kao broj od 13 znamenki, ne zadovoljava europski kriterij od 12 znamenki, jer za potrebe međunarodne razmjene podataka osobni identifikacijski broj ne smije imati više od 12 znamenki + oznaku zemlje HR.

 

            Članak 18. stavak 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08) izričito kaže da „određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te upis u službene evidencije hrvatskim državljanima rođenim i pravnim osobama sa sjedištem na području RH osnovanim, te stranim osobama kod kojih je povod za praćenje nastao na području RH prije stupanja na snagu ovog Zakona završit će najkasnije do 31. prosinca 2010. godine.

 

            Nadalje, stavak 2. istog članka propisuje da do određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja iz stavka 1. članka 18. ostaje u primjeni jedinstveni matični broj građana (MBG) odnosno matični broj (MB) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Člankom 55. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 1/09, 117/10) propisano je da će se podaci o jedinstvenom matičnom broju građana (MBG) i podaci o matičnom broju za pravne osobe (MB) smatrati podacima potrebnim za identifikaciju obveznika broja do kraja 2010. godine.

           

            Slijedom citiranih zakonskih odredbi, korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti, su obvezni osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.

 

              Zaključno vrijedi istaći kako završetkom prijelaznog razdoblja, s punom primjenom OIB-a od 01.01.2011. godine, OIB je jedini važeći identifikator u pravnom sustavu Republike Hrvatske, međutim MBG (jedinstveni matični broj građana) je podatak čiji je nositelj dodijele Ministarstvo unutarnjih poslova, u čijim je internim evidencijama on još uvijek u primjeni, ali po članku 7. Zakona o OIB-u koji je na snazi od 01.01.2009. godine i koji je obvezujući, korisnici OIB-a uključujući i navedeno Ministarstvo, su obvezni osobne identifikacijske brojeve koristiti za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka s drugim institucijama. U ostalom dijelu glede korištenja MBG-a molimo da se obratite Ministarstvu unutarnjih poslova.                                

 

            Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu