OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:016-01/10-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-3
Zagreb, 21.02.2012
Dodjela OIB-a predstavnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Služba za osobni identifikacijski broj obaviještena je dana 15. veljače 2012. godine od strane Ministarstva uprave, Odjela za nacionalne manjine o dva slučaja dodjele osobnog identifikacijskoga broja predstavnici ruske nacionalne manjine Grada Zagreba i predstavnici njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba kao pravnim osobama od strane Državnog zavoda za statistiku.

 

            Dana 16. veljače 2012. godine Državni zavod za statistiku dostavio je Poreznoj upravi - Središnjem uredu dopis KLASA: 951-03/11-01/35 od 20. prosinca 2011. godine upućen Ministarstvu uprave, Odjelu za nacionalne manjine temeljem kojeg je izvršena dodjela OIB-a predstavnicima nacionalnih manjina kao pravnim osobama u gore spomenutim slučajevima, na koji se u nastavku očitujemo.

 

Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 80/11) propisuje, odredbom članka 5. stavka 1. da su Vijeća nacionalnih manjina i koordinacije vijeća nacionalnih manjina neprofitne pravne osobe koje sukladno članku 5. stavku 2. istog Zakona pravnu osobnost stječu danom upisa u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u nastavku Registar).

 

Odredbom članka 8. stavka 4. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina propisano je da Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave. U konkretnom slučaju za predstavnike nacionalne manjine registarsko tijelo je Ministarstvo uprave, te stoga Državni zavod za statistiku ne može biti nadležan za dodjelu OIB-a osobama koje imaju nadležno registarsko tijelo.

 

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08) u članku 5. stavak 1. propisuje da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

 Prema odredbi članka 3. stavak 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 1/09 i 117/10) pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske smatraju se trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.

 

Slijedom prethodno navedenog, proizlazi da predstavnici nacionalnih manjina nisu pravne osobe, da nemaju pravnu osobnost i da sukladno gore citiranim odredbama Zakona i Pravilnika o OIB-u spadaju u kategoriju fizičkih osoba, državljana Republike Hrvatske kojima se neće određivati poseban OIB kao pravnim osobama, već će se u obavljanju svoje djelatnosti služiti vlastitim OIB-om koji im je određen i dodijeljen kao hrvatskim državljanima odnosno stranim osobama.

 

S obzirom na sve izneseno, potrebno je u što skorijem roku izvršiti poništavanje dodijeljenih OIB-a predstavnicima nacionalnih manjina kao pravnim osobama.

Povratak na prethodnu stranicu