OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/11-01/1673
Urudžbeni broj:513-07-21-12/11-2
Zagreb, 05.09.2011
Banka 'A' d.d. Beograd u stečaju - filijala Split - određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja

Vezano uz dopis Područnog ureda Zagreb, KLASA: 471-01/11-01/132, URBROJ: 513-07-01/11-2 od 12. srpnja 2011. godine, kojim je Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Službi za osobni identifikacijski broj dostavljen na nadležno postupanje Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja koji je opunomoćenik banka 'B' d.d. iz Zagreba, podnijela za inozemnu banku 'A' d.d. Beograd u stečaju - filijala Split, u nastavku odgovaramo.

 

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) stranom osobom smatra se pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske. Stranim osobama odrediti će se i dodijeliti osobni identifikacijski broj samo ako postoji povod za praćenje na području Republike Hrvatske i to u trenutku kada nastaje povod za praćenje. Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.

 

Slijedom navedenog, smatra se da je nastao povod za praćenje kada domaće poslovne banke vrše likvidaciju poslovanja glavnih filijala banke 'A' d.d. Beograd u stečaju. Stoga se stranoj banci 'A' d.d. Beograd u stečaju, glavnoj filijali u Splitu,  mora odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. U tu svrhu strana banka podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) Središnjem uredu Porezne uprave, Boškovićeva 5, 10 000 Zagreb. Središnji ured Porezne uprave provjerava podatke u Zahtjevu te stranoj banci određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj te uručuje Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju.

Prema odredbama članka 14. stavak 8. Pravilnika propisano je da ako Zahtjev podnosi strana pravna osoba kod koje je nastao povod za praćenje, uz Zahtjev obavezno prilaže akt o osnivanju (odnosno izvadak iz nadležnog sudskog registra) koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Traženje prijevoda službenih isprava strane pravne osobe na hrvatski jezik je nužno budući da se strana pravna osoba mora nedvojbeno identificirati kako bi joj se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj kao stalna, ali i obvezna oznaka osobe u cijelom pravnom sustavu Republike Hrvatske.

 

S obzirom da u većini slučajeva strana osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja samostalno radnje u hrvatskom pravnom sustavu, nego te radnje u njezino ime poduzimaju druge opunomoćene osobe, stoga Zahtjev u ime strane osobe može podnijeti opunomoćenik, pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

 

Slijedom citiranih zakonskih odredbi bez propisane dokumentacije (akta o osnivanju, tj. Izvadka iz Sudskog registra) Ministarstvo financija – Porezna uprava neće moći izvršiti dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.

Povratak na prethodnu stranicu