OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/11-01/1766
Urudžbeni broj:513-07-21-12/11-2
Zagreb, 09.08.2011
Dodjela OIB-a stranim pravnim osobama

Na zaprimljeni upit osobe A iz Republike Srbije o tome koja je dokumentacija potrebna radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranoj pravnoj osobi, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 5. točka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

Stranim osobama odrediti će se i dodijeliti osobni identifikacijski broj samo ako postoji povod za praćenje na području Republike Hrvatske i to u trenutku kada nastaje povod za praćenje.

Nadalje, prema odredbi članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.

Dakle, da bi se stranoj pravnoj osobi odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj, strana pravna osoba odnosno njezin zakonski zastupnik podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika. Uz Zahtjev obavezno prilaže akt o osnivanju (odnosno izvadak iz nadležnog sudskog registra) koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Traženje prijevoda službenih isprava strane pravne osobe na hrvatski jezik je nužno budući da se strana pravna osoba mora nedvojbeno identificirati kako bi joj se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj kao stalna, ali i obvezna oznaka osobe u cijelom pravnom sustavu Republike Hrvatske.

S obzirom da u većini slučajeva strana pravna osoba za koju nastaje povod za praćenje ne obavlja samostalno radnje u hrvatskom pravnom sustavu, nego te radnje u njezino ime poduzimaju druge opunomoćene osobe, Zahtjev u ime strane pravne osobe može podnijeti opunomoćenik pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu