OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/10-01/2251
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 15.12.2010
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja za nerezidente

Na zaprimljeni upit banke 'A' d.d. o primjeni osobnoga identifikacijskog broja i problematike koja se odnosi na dodjelu osobnoga identifikacijskog broja nerezidentima, u nastavku odgovaramo.

Vezano uz pitanje prijevoda izvadaka iz stranih registara na hrvatski jezik, u nastavku odgovaramo.

Prema odredbi članka 14. stavak 8. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10) propisano je da ako Zahtjev za određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku teksta: Zahtjev) podnosi strana pravna osoba kod koje je nastao povod za praćenje, uz Zahtjev obavezno prilaže akt o osnivanju (izvadak iz sudskog registra) koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Traženje prijevoda službenih isprava strane pravne osobe na hrvatski jezik je nužno budući da se strana pravna osoba mora nedvojbeno identificirati kako bi joj se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj kao stalna, ali i obvezna oznaka osobe u cijelom pravnom sustavu Republike Hrvatske.

            Na pitanje je li potrebno da obrazac Punomoć, kojim banka traži osobni identifikacijski broj za klijenta, mora imati otisnut pečat, u nastavku odgovaramo.

U slučaju kada Zahtjev podnosi opunomoćenik (u ovom slučaju banka), punomoć mora biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ukoliko je punomoć izdana na odvjetnika, javnog bilježnika, javnopravno tijelo odnosno banku neće se tražiti ovjera punomoći.

Slijedom navedenog, Punomoć mora biti potpisana, ne mora imati otisnut pečat banke, ali mora biti izdana u svrhu određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

            Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu