OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/10-01/2115
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 23.11.2010
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja

Na zaprimljeni upit banke 'A' d.d., o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja za strane (nerezidentne) banke, budući da vrlo teško dobe ovlaštenje da u njihovo ime ishode osobni identifikacijski broj, te o mogućnosti ponovne dostave datoteke s podacima o bankama za koje nemaju osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) stranom pravnom osobom smatra se pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

 

Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Člankom 5. stavak 3. Zakona definira se službena evidencija koja podrazumijeva evidenciju (registar, upisnik, popis, matice i ostale evidencije) o osobama i imovini, imovinskim pravima i obvezama, koja je ustanovljena posebnim propisom, odnosno općim aktom korisnika broja.

 

Slijedom navedenog, stranim pravnim osobama, u konkretnom slučaju stranim bankama koje imaju otvoren račun u banci u Republici Hrvatskoj, treba se odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

 

Dakle, da bi stranoj pravnoj osobi izvršila dodjela osobnoga identifikacijskog broja, strana pravna osoba  odnosno njezin zakonski zastupnik podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika. Nadležna ispostava Porezne uprave nakon provjere podataka upisanih u Zahtjevu, određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj. Napominjemo da Zahtjev u ime strane pravne osobe može podnijeti opunomoćenik, pod uvjetom da je punomoć izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

 

Prema odredbama članka 14. stavak 8. Pravilnika propisno je da ako Zahtjev podnosi strana pravna osoba kod koje je nastao povod za praćenje, uz Zahtjev obavezno prilaže akt o osnivanju (odnosno izvadak iz nadležnog sudskog registra) koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Traženje prijevoda službenih isprava strane pravne osobe na hrvatski jezik je nužno budući da se strana pravna osoba mora nedvojbeno identificirati kako bi joj se odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj kao stalna, ali i obvezna oznaka osobe u cijelom pravnom sustavu Republike Hrvatske.

 

Slijedom citiranih zakonskih odredbi bez propisane dokumentacije Ministarstvo financija – Porezna uprava neće moći izvršiti dodjelu osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama.

           

Vezano za dio upita koji se odnosi na ponovnu dostavu datoteke s podacima o bankama za koje nedostaje podatak o osobnom identifikacijskom broju, napominjemo da je isto moguće dostaviti u formatu koji je dogovoren još kod prve razmjene početkom godine. Ujedno želimo napomenuti da ćemo dostaviti osobne identifikacijske brojeve onih banaka kojima je isti određen i dodijeljen.

           

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu